Sysler du med en forretningsidé du ønsker hjelp til å utvikle? I Lillehammer finnes flere gode hjelpere som kan bistå deg i ulike faser av idé- og bedriftsutvikling, helt uavhengig av om du ønsker å søke støtte fra næringsfondet eller ikke. Søknader sendes til eh@vekst.lillehammer.no

Hovedsøknadsfristene er rundt 1. mars og 1. oktober.

Prioriteringer ved tildeling
Næringsfondet er relativt lite sammenlignet med det store antallet etableringer det er i kommunen, og kommunestyret har derfor vedtatt noen særskilte retningslinjer som sier noe om prioriteringene for bruken av fondet. Følgende er verdt å merke seg:

 • Næringsfondet i Lillehammer skal brukes til å stimulere og utvikle næringslivet i kommunen. Tilskudd fra næringsfond bevilges i tråd med de prioriterte satsingsområdene i gjeldende Regional næringsplan.
 • Tilskudd kan ytes til utvikling av enkeltvirksomheter eller til samarbeidsprosjekter for ulike næringssektorer og grupper av samarbeidende virksomheter.
 • Ved behandlingen av søknader om støtte fra næringsfond bør følgende elementer vektlegges:
  • Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle næringssektoren
  • Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle virksomheten
  • Tiltakets betydning for å sikre eksisterende eller potensial for nye arbeidsplasser
 • Tilskudd ytes til investeringer og utviklingstiltak. Det ytes ikke tilskudd til ordinær drift eller betjening av gjeld

Hvordan søke?
Fondets ordinære søknadsfrister er 1.mars og 1.oktober. Det kan være aktuelt med tildelinger utenom disse fristene, men da må dette begrunnes særskilt.

Det er ikke noe eget skjema for å sende inn en søknad, men følgende informasjon må inkluderes:

 • basisinformasjon om søker
 • beskrivelse av tiltak med forventede mål
 • budsjett med kostnadsoppsett og finansieringsplan