Vedtak om høring/offentlig ettersyn:

Planutvalget fattet i møte 20.04.23 i sak 23/2564-1 følgende vedtak:

1. Forslag til områdereguleringsplan Nordseter med plankart datert 31.03.23, planbestemmelser datert 31.03.23 og planbeskrivelse datert 31.03.23 legges ut til høring/offentlig ettersyn.
2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.
3. Forslag til oppheving av eldre reguleringsplaner innenfor planområdet legges ut til høring/offentlig ettersyn, jfr plan- og bygningsloven § 12-14. Dette gjelder følgende planer:

Navn

Planid

1

Fåberg Østfjell Hytteområde 6

60

2

Tre hyttetomter - S. Askjellrud

60-01

3

Reguleringsplan for området Nordseter

61

4

Hytter og off. formål ved Nevra høyfjellshotell

61-04

5

Landetjernet

61-05

6

Setertun på Nordseter

61-06

7

Hyttefelt ved Trondsmyra

61-08

8

Nordseter ved skitrekkene

61-10

9

Reguleringsplan for Nordseter. Endring for Nordseter sentrum

61-11

10

Lillehammer Seter

61-12

11

Nordseter ved Fjellrast 66/7 og 66/78 (Mindre reguleringsendring)

61-13

12

Lillehammer sæter III

61-15

13

Detaljregulering for Lillehammer Fjellstue og hytter

61-16

14

Nevra

61-19

15

Lillehammer Seter II

61-23

16

Bårdsengsetra

151-01

17

Høgfjellia hytteområde

166

18

Endring av Høgfjellia hytteområde

166-01

19

Mindre Endring - Skistadtunet

166-02

20

Heståsen

177

21

Endring av reguleringsplan for Heståsen hyttegrend GNR- BNR 82-23

177-01

4. Kausvegen legges inn i planforslaget som helårsveg.
5. Administrasjonen gis fullmakt til å endre plandokumentene i tråd med planutvalgets vedtak, samt foreta feilrettinger, mindre justeringer og nødvendige tekniske opprettinger i plankartet samt utdypning av planbeskrivelsen og konsekvensutredningen.

 

Planutvalget vedtok at det legges ut to alternative plankart med tilhørende bestemmelser til høring. Formålet med områdereguleringen er å sikre en helhetlig forvaltning og utvikling av Nordseter.
På grunn av utfordring med utsending, vil høringsbrev sendes til den enkelte mottaker fortløpende.

Frist for innspill 12.07.23.

Et eksemplar er tilgjengelig til gjennomlesning i kommunens servicetorg.
Har du merknader til planforslaget sendes disse til Lillehammer kommune innen denne datoen til postmottak@lillehammer.kommune.no eller Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer.

Merk innspillet med 23/2564.

Innkomne merknader til høring/offentlig ettersyn

Innspill fra:

Regionale myndigheter

Øvrige:

 

Tidligere saksgang:

Revidert framdriftsplan og medvirkningsopplegg

Digital medvirkningsportal

Lillehammer kommune laget en medvirkningsportal hvor vi ønsket innspill/kunnskap til planarbeidet på Nordseter. I medvirkningsportalen kunne man sende inn dine innspill eller registreringer til oss. I portalen var det mulig for eksempel markere turstier, skiløyper, sykkelstier, forslag til utbygging, områder som brukes av vilt, trafikkforhold, seterløkker eller annet som er av betydning for dine interesser.

TRYKK HER FOR Å SE INNSPILLENE I MEDVIRKNINGSPORTALEN

Frist for innsending av innspill til medvirkningsportalen var den 01.09.2021.  

Planprogram

Fastsetting av planprogram

Politikerne i kommunestyret gjorde 25.03.21 vedtak om å fastsette planprogram for områderegulreing Nordseter. De gjorde samtidig vedtak på ambisjonsnivå for planen som sier noe om omfanget av ønsket utbygging. Her ble det bekreftet at seterpreg og natur fotsatt skal være en førende premiss, og at utbygging skal skje der konsekvensene for slike verdier er lave. Det ble vedtatt moderat nivå for næringsutvikling og middels nivå for hyttebygging. Mer om ambisjonsnivå kan lese i saksfremlegget under. 

Saksfremlegg

Fastsetting av planprogram 25.03.2021

Planprogram

Merknader/innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram

Tidligere prosess

Varsel om planoppstart og høring av planprogram

Planprogram for områderegulering Nordseter er sendt på høring. Planprogrammet kan du laste ned her.

Det varsles samtidig oppstart av planarbeidet. Kart over planens avgrensning kan du laste ned her

Høringsbrev er sendt til grunneiere, organisasjoner og reginoale myndigheter. Brevet kan du laste ned her.

Høringsfrist for varsel om planoppstart og for høring av planprogrammet var den 12. februar 2021.

Seminar (workshops)

Grunneierseminar 02.02.21

Grunneierseminar med inviterte grunneiere ble gjennomført digitalt den 02.02.21.
Det var flere innslag med presentasjoner før det ble arbeidet i grupper.
Det var stort engasjement, og vi takker for deltakelsen. 

Presentasjon fra møtet

Grunneiersamarbeid og destinasjonsutvikling, v. Kjell Ove Solbakken

Bærekraftig reisemål, v. Kristin Prøven

Kommuneplanens arealdel, v. Marianne Bismo

Oppstartseminar 25.09.20

Den 25.09.20 ble det holdt et oppstartseminar med inviterte deltakere.