Ifølge nydyrkingsforskriften er det ingen nedre arealgrense, slik at alle former for bearbeiding/graving av urørt markoverflate regnes som nydyrking. Fjerning av stubber regnes i utgangspunktet som ordinær nydyrking, og skal derfor omsøkes.

Nydyrking kan bare skje etter godkjenning av kommunen. Nydyrkingstiltaket kan ikke påbegynnes før bruker har mottatt ei slik godkjenning fra landbrukskontoret. Det vil bl.a. settes vilkår om kantsone mot vassdrag som ikke kan jordarbeides/graves i. Godkjenningen faller bort dersom nydyrking ikke er iverksatt innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. Behandlingstid er minimum 10 uker. Alle befaringer skjer på barmark. Dyrkingen må ferdigstilles innen 5 år.

 

Det bør være et behov for å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten
Nydyrkingstiltaket bør legge til rette for driftsmessig gode løsninger
Dyrking av myr er forbudt

Hvordan søke om nydyrking?

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal skrives på eget skjema fastsatt av Landbruksdepartementet, og sendes landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.

Mer info og søknadsskjema finner du her

Ved behov kan saksbehandler bistå søker med utfylling av papirutgave av søknadsskjemaet. 
Med søknaden vedlegges:
-nabovarsel fra tilgrensende eiendommer
-kart (helst gardskart fra skog og landskap) som bl.a. viser
  -omsøkt areal, 
  -deponi for stubber og steiner,  
  -adkomst 
  -drenering. 
Før vedtak treffes skal kommunen innhente de uttalelsene som er nødvendige, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig.

 

Fond for nydyrking og restaurering av natur i Lillehammer kommune

Lillehammer kommunestyre vedtok retningslinjer til Fond for nydyrking og restaurering av natur i Lillehammer kommune 20.09.2022.

Vedtatte Retningslinjer fond, nydyrking og restaurering av natur i Lillehammer

Fondets størrelse er på 1,5 millioner kroner for 2023.

* Tilskudd til nydyrking

Alle mottakere av produksjonstilskudd som har driftssenter i Lillehammer kommune, er berettiget tilskudd. Driveplikten i jordloven § 8a må være oppfylt for de arealer som foretaket disponerer. Tilskuddssatsen er 5000 kr/daa inntil 20 daa pr. år. Ettersom all nydyrking må omsøkes til landbrukskontoret, så behøves ingen egen søknad for tilskuddet. Når nydyrkingsarealet er oppmålt og godkjent vil tilskuddet utbetales automatisk. Det bes om at kontonummer oppgis i søknaden.

* Tilskudd til restaurering av natur

Alle eiere av landbrukseiendom er berettiget å søke om tilskudd. Tilskuddssats for tiltak er inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.