Som nydyrking regnes fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark regnes ikke som nydyrking. 

Nydyrking kan bare skje etter godkjenning av kommunen. Nydyrkingstiltaket kan ikke påbegynnes før bruker har mottatt ei slik godkjenning fra landbrukskontoret. Godkjenningen faller bort dersom nydyrking ikke er iverksatt innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. Søknadsfrist: Senest 12 uker før anleggsstart.

  • Det bør være et behov for å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten
  • Nydyrkingstiltaket bør legge til rette for driftsmessig gode løsninger
  • For areal over 50 dekar må det foreligge en konsekvensutredning

Hvordan søke om nydyrking?

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal skrives på eget skjema fastsatt av Landbruksdepartementet, og sendes landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Informasjon og søknadsskjema finner du her

Ved behov kan saksbehandler bistå søker med utfylling av papirutgave av søknadsskjemaet for de som ikke føler seg kompetente til å søke elektronisk. Med søknaden skal følge et kart (helst gardskart fra skog og landskap) som bl.a. viser omsøkt areal, deponi, adkomst og eventuelt vassdrag. Før vedtak treffes skal kommunen innhente de uttalelsene som er nødvendige, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig.