Kommunestyret
27.01.2022 kl. 18:00 - 22:00
Teams

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.01.2022
PRESENTASJON INFORMASJON OM KORONASITUASJONEN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.01.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 2. GANGS HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR E6 ROTERUD-STORHOVE OG AVLASTET E6 Vis (23) Vis Vis (6)
2/2022 REGULERINGSPLAN FOR BRATTBERG HYTTEOMRÅDE - SJOGA-VEDTAK Vis (8) Vis (2)
3/2022 HØRING OM EVENTUELL DELING AV INNLANDET FYLKESKOMMUNE Vis (1)
4/2022 RULLERING FINANSREGLEMENT Vis (2) Vis (1)
5/2022 OPPFØLGING AV LILLEHAMMER KOMMUNES EIERINTERESSER - EIERMELDING 2021 Vis (1) Vis (3)
6/2022 KONTROLLUTVALGET - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN INNKJØP - "ETTERLEVELSE AV REGELVERKET" Vis (1) Vis
7/2022 FORSLAG TIL KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN OG MØTEPLAN FOR 2022 Vis (1) Vis
8/2022 SUPPLERINGSVALG SOM FØLGE AV UTTREDEN POLITISKE VERV Vis (3)
9/2022 FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (3)
10/2022 FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (1)
11/2022 NYVALG AV UTVALG FOR HELSE OG VELFERD FOR VALGPERIODEN 2019-2023 Vis (4)
12/2022 VARAMEDLEM FORLIKSRÅDET 2021-2024 - SØKNAD OM FRITAK Vis Vis (1)
13/2022 INTERPELLASJON – FRA HANNA RØBERG (R) - STRØMPRISER Vis