Tekniske krav

Lillehammer kommune har vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, som er tekniske- og administrative bestemmelser utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS. Dette regulerer forholdet mellom kommune og abonnent. VA-normen for Lillehammer kommune gjelder for kommunale anlegg og beskriver krav som kommunen setter til VA-tekniske anlegg. VA-normen for Lillehammer bygger på en sentral norm, men med lokale tilpasninger, og kommer til bruk der det er avtalt kommunal overtagelse av vann- og avløpsarbeider. 

Plugging/tersing av ledninger

Ved plugging av private stikkledninger skal det sendes sanitærmelding fra ansvarlig utførende. Dette gjøres elektronisk. Melding skal inneholde situasjonskart og plugging utføres etter Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Ved plugging av vannledning, skal anboringsklammer stenges og plugges. Avløp terses ved avgreining til kommunal ledning.

Avstand til offentlige ledningsanlegg

Offentlige vann- og avløpsledninger har et restriksjonsbelte på 4 meter til hver side målt fra ytterkant ledning, jfr. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser» pkt. 3.4. Tiltak må ikke oppføres i ledningsanleggets restriksjonsbelte, og det må ikke foretas terrengendringer som kan føre til endret overdekking av ledningsanlegget. Restriksjonsbeltet gjelder også for grunnboring.

Tilkobling til offentlige avløpsledninger

Noen eiendommer vil bli pålagt å koble seg til offentlige avløpsledninger. En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

Løsninger for tilkobling
TIlkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.

Dette må du gjøre for å koble deg til.

 

Vilkår og rutiner for vannavslag

Fra og med 1. januar-21 ble det innført gebyr for stenging av vann på kommunal ledning.

En digital løsning for bestilling av vannavslag er nå tatt i bruk.
Dersom privatpersoner eller firmaer skal utføre arbeider som krever stenging av vannet på kommunale ledninger, må dette bestilles i god tid. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det har oppstått lekkasje på en privat stikkledning, og vannet på kommunens hovedledning må stenges før utbedring kan skje. Rørlegger/graveentreprenør bestiller vannavstenging via Gemini entreprenørportal under funksjonen  "Bestilling av VA-arbeid". Bestillingen går til driftsleder for videre oppfølging.

Vilkår og rutiner knyttet til private vannavslag finner du her.