Kontaktinformasjon

Hvem tar jeg kontakt med?

Koronatelefonen:
Dersom du har spørsmål om koronaviruset kan du ta kontakt med kommunens koronatelefon:
Tlf: 909 41 700
Telefontid hverdager: Kl. 09:00-16:00

Det er også mulig å sende oss en e-post dersom du har koronarelaterte spørsmål som ikke nødvendigvis krever øyeblikkelig svar.
Slike henvendelser sendes til koronatelefonen@lillehammer.kommune.no

Har du mistanke om at du er smittet skal du ta kontakt med din fastlege via telefon. Utenom fastlegenes åpningstid kan du ringe legevakten på tlf. 116 117. For å forhindre smitte er det viktig at du ikke møter opp hos fastlege eller legevakt uten å ha tatt kontakt med de via telefon først.

Dersom du har spørsmål knyttet til ditt arbeidsforhold kan du lese svarene på de vanligst stilte spørsmålene under. Finner du ikke svar på det du lurer på – ta kontakt med din nærmeste leder.

Generelt om smitte og karantene

Hva betyr smittesituasjonen for meg?

Spredningen av koronaviruset har medført en situasjon hvor vi alle blir berørte. Mange av kommunens ansatte har en sentral rolle i å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner i forbindelse med utbruddet. Vi er avhengig av å finne gode løsninger for å ivareta kommunens innbyggere i tiden fremover, og for å ivareta hensynet til helse, smittevern, drift og våre ansatte.

For å ivareta alle hensyn i tiden som kommer, kan det medføre endringer for deg som ansatt. Endringene kan innebære endret arbeidstid, merarbeid, overtid, andre arbeidsoppgaver, endring i ferie og lignende. Mange ansatte har spørsmål om dette, og vi har satt opp de mest stilte spørsmålene under. Om du ikke finner svar på det du lurer på – ta kontakt med din nærmeste leder.  

Hva skjer dersom jeg blir smittet eller settes i karantene?

Ved sykdom eller karantene skal du, som ved vanlig fravær, ha dialog med din nærmeste leder og sammen finne gode, fleksible løsninger for fraværsperioden.
Nedenfor følger informasjon om hvordan de ulike fraværstilfellene skal håndteres.

 • Du er syk.  
  Ved sykdom kan du enten bruke egenmelding eller ta kontakt med din fastlege for sykmelding. Du har i slike tilfeller krav på lønn som ved ordinært sykefravær. 

 • Du mistenker at du kan være smittet av koronaviruset, uten å være syk. 
  Ved slike tilfeller tar du kontakt med din fastlege.  

 • Du er pålagt karantene fra helsemyndighetene uten å være syk. 
  I slike tilfeller får du lønn fra arbeidsgiver. Dersom du kan ha hjemmekontor i perioden, tilrettelegges det for det.  

 • Arbeidsgiver har pålagt deg karantene.  
  I slike tilfeller får du lønn fra arbeidsgiver. Dersom du kan ha hjemmekontor i perioden, tilrettelegges det for det.  

 • Frivillig isolering.  
  Arbeidsgiver aksepterer som hovedregel ikke frivillig isolasjon uten dialog med helsepersonell. I slike tilfeller vil du ikke få lønn.  

Dersom du har reist til et land etter at Folkehelseinstituttet (FHI) har frarådet å reise dit, kan imidlertid arbeidsgiver bestride sykmeldingen din, og heller avtale ferie, avspasering eller ulønnet permisjon. 

Rettigheter i forbindelse med stengte skoler og barnehager

Får jeg lønn dersom jeg må være hjemme med barn fordi barnehage eller skole er stengt?

I første omgang vil vi forsøke å få til en fleksibel løsning med hjemmekontor eller mer fleksibel arbeidstid, men om det ikke er mulig kan arbeidstaker ha rett på lønn. Dette gjøres gjennom omsorgsdager, også kjent som «sykt barn-dager».

Hvor mange dager:
Stortinget vedtok 20.03.2020 å doble antall omsorgsdager, dette gjelder fra 13.3. til 31.12.2020. Har du ett ellet to barn vil du dermed som hovedregel ha rett til 20 omsorgsdager for inneværende år. Noen har flere omsorgsdager pga. flere barn, aleneomsorg eller barn med kroniske sykdommer. Du må huske å søke NAV dersom du har rett til utvidet antall omsorgsdager.

Overføring av omsorgsdager:
Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson på grunn av at barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen.
Omsorgsdagene du kan overføre er av de ekstra dagene du har fått på grunn av at barnehagen/skolen er stengt. Du velger selv hvor mange av disse ekstra omsorgsdagene du vil overføre.
Du kan overføre til en annen omsorgsperson når dere begge har rett til å bruke omsorgsdager. En annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, ny samboer, eller ny ektefelle.

Finansiering:
De tre første dagene finansieres av arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden), resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. Det inntrer ikke noe ny arbeidsgiverperiode for hvert nye fraværstilfelle.

Omsorgsdager gjelder som hovedregel ikke for større barn som ikke har behov for «barnepasser», men det kan tilrettelegges for fleksible løsninger dersom det er særskilte behov for den enkelte. Arbeidsgiver oppfordrer til god dialog, og at ansatte tar kontakt med nærmeste leder ved behov for omsorgsdager.

For kritiske yrkesgrupper blir det oppretthold barnehage- og skoletilbud, følg med på kommunens hjemmeside: https://www.lillehammer.kommune.no/for-deg-som-har-barn.524939.no.html 

Reisevirksomhet og ferieavvikling

Kan arbeidsgiver nekte meg å reise til et land med stor smittespredning?

Lillehammer kommune oppfordrer alle ansatte til å unnlate å reise til land med stor smittespredning.  

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18:00, og foreløpig ut april 2020.  

Arbeidsgiver kan også nekte andre ansatte enn helsepersonell å reise til land med stor smittespredning. Det saklige behovet for dette vil være at arbeidskraften behøves på arbeidsstedet eller at det ikke er mulig å tilrettelegge med ferie, hjemmekontor, avspasering eller ulønnet permisjon i den etterfølgende karanteneperioden.  

Dersom arbeidstaker på tross av dette reiser, vil det kunne være en ordrenekt som kan medføre arbeidsrettslige reaksjoner 

Kan arbeidsgiver kartlegge mine reiser?

Arbeidsgiver kan be ansatte om å opplyse om de har reist til områder hvor det er påvist mange smittetilfeller. Formålet med slike opplysninger for at arbeidsgiver skal kunne vurdere om det er behov for å iverksette tilpassede tiltak for å forebygge smitte på arbeidsstedet. Bør drøftes med tillitsvalgte.

Kan arbeidsgiver endre avtalt ferie?

Mange av kommunens ansatte har en sentrale roller i å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner i forbindelse med korona-utbruddet. For disse er det naturlig at det nå utvises forsiktighet med å innvilge nye søknader om ferie de komme ukene. Dette fordi arbeidsgiver er avhengige av å ha tilstrekkelig kompetanse og arbeidskraft tilgjengelig til å håndtere de situasjonene som måtte oppstå.  

For ansatte hvor ferie allerede er avtalt i de kommende ukene, har arbeidsgiver mulighet til å endre fastsatt ferie når dette er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger som medfører vesentlige driftsproblemer, jfr. ferielovens § 6 nr. 3.  Hvorvidt det vil være aktuelt å benytte denne muligheten må vurderes på den enkelte arbeidsplass.  Det er krav om at slik endring drøftes med arbeidstaker.  

Sommerferien skal planlegges som normalt, jf. ferielovens § 6. Dersom koronautbruddet skaper vesentlige driftsproblemer ut i sommermånedene, vil bestemmelsene om endring av ferie gjelde.  

Kan jeg få utsatt ferien fordi jeg ikke kan benytte den som planlagt?

Se også spørsmålet «Kan arbeidsgiver endre avtalt ferie» som er relevant for viktige yrkesgrupper i forbindelse med koronasituasjonen.
Sykdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Utover disse tilfellene har ikke den ansatte noen rett til å kreve ferien utsatt selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt e.l.
Arbeidsgiver kan velge å akseptere en søknad om utsettelse fra arbeidstaker, men arbeidsgiver har rett til å ikke godkjenne søknad etter en vurdering av aktuelle konsekvenser.

Kan arbeidsgiver pålegge overtid?

Dersom det foreligger et «særlig og tidsavgrenset behov» kan arbeidsgiver i utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd. Eksempler er ved fravær av andre arbeidstakere.
Situasjonen medfører økt behov for personell, og de sentrale arbeidslivspartene i kommunal sektor har inngått en avtale som utvider rammene for samlet arbeidstid og bruk av overtid. Arbeidstakere i helsesektoren må påregne merarbeid (for deltidsansatte) og overtid i forbindelse med den ekstraordinære situasjonen som har oppstått.

Arbeidsgiver kan i tillegg pålegge helsepersonell å forbli i tjenesten ut over vanlig arbeidstid. Dette er et sentralt, nasjonalt beredskapstiltak som gjelder fra 6.3.2020.

Kan arbeidsgiver inndra avtalt permisjon?

Dette må vurderes konkret ut fra behovet for permisjonen, og de hensynene som ligger til grunn. Det skal være gode grunner for å inndra avtalt permisjon. Det oppfordres til å finne frivillige løsninger der det er mulig.  

Kan jeg bli tilkalt på jobb når jeg er ute i foreldrepermisjon?

Ja, dersom vedtak om dette fattes i henhold til helseberedskapsloven, så kan en ansatt som er ute i foreldrepermisjon bli tilbakekalt.
Foreløpig kaller vi ikke folk tilbake, men det kan bli aktuelt å gjøre det.
Det må legges til grunn at det i så fall vil måtte gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.
Mer informasjon om foreldrepenger og koronaviruset kan du lese her https://familie.nav.no/

Hvilke varslingsfrister gjelder for endring av arbeidstid?

De sentrale arbeidslivspartene i kommunal sektor har inngått en avtale som utvider rammene for samlet arbeidstid og bruk av overtid. I den forbindelse er varslingsfristene for endring av arbeidstid og arbeidsplaner redusert til 3 dager. Arbeidstakere i Lillehammer kommune må påregne endret arbeidstid i forbindelse med den ekstraordinære situasjonen.
Hensikten med å endre arbeidstid på kort varsel er både å sikre riktig kompetanse på jobb, gi økt forutsigbarhet, samt redusere behovet for overtid.
Arbeidsgiver kan endre arbeidstiden til alle yrkesgrupper, også for ansatte som ordinært er dagarbeidere. Dette kan også innebære arbeid i helg.
Før slik omdisponering av personell finner sted, skal arbeidsgiver drøfte behovet med fagorganisasjonene.

Avtalen innebærer at første gang den kortere varslingsfristen benyttes, skal alle endringer i forhold til arbeidsplanen som gjaldt 18. mars, godtgjøres med forskjøvet arbeidstid i 14 dager fra varselet gis. Dette gjelder også dersom arbeidsplanen som gjaldt 18. mars først blir endret på et senere tidspunkt.

Avtale om unntak fra Arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronaepedemien

 

Kan arbeidsgiver pålegge meg andre arbeidsoppgaver?

Ja, arbeidsgiver kan omdisponere ansatte innenfor styringsretten. Det kan skje med umiddelbar virkning. Om det medfører endrer arbeidstid – se punktet «hvilke varslingsfrister gjelder for endring av arbeidstid».  

Det kan også bli behov for omdisponering av ansatte utover det som til vanlig ligger innenfor styringsretten, eksempelvis kan dagarbeidere i andre sektorer enn helsesektoren bli omdisponert til arbeid i turnus innenfor helsesektoren. Slike endringer vil være innenfor arbeidsgivers styringsrett på grunn av spredningen av koronaviruset. Dette vil være midlertidige omdisponeringer og saksbehandlingen, med varslingsfrister, vil tilpasses den situasjonen som har oppstått. Før slike endringer gjennomføres skal arbeidsgiver drøfte behovet med tillitsvalgte.
Ansatte vil få et brev som synliggjør endringen og forventet varighet ved overføring til andre tjenesteområder.

 

Kan arbeidsgiver kreve politiattest av meg ved nye oppgaver?

Dersom du i forbindelse med smittesituasjonen får nye oppgaver innenfor et kommunalt ansvar som medfører behov for politiattest, kan arbeidsgiver kreve det av deg.
Behovet vil primært gjelde innenfor helse og omsorg, og innenfor yrker hvor man arbeider med barn/unge.

Vil arbeidstiden min bli endret?

I forbindelse med den ekstraordinære situasjonen må arbeidstiden påregnet endret. De sentrale arbeidslivspartene i kommunal sektor har inngått en avtale som utvider rammene for samlet arbeidstid og bruk av overtid, herunder åpnes det for å inngå lengre vakter i inntil 12,5 timer. Flere kommunale arbeidsgivere innenfor helsesektoren har startet opp med lengre vakter og teamorganisering i arbeidsplan som et bidrag til å redusere smitte, og forsøke gi ansatte forutsigbarhet, gode hvileperioder og mindre overtidsarbeid. Den enkelte arbeidsplass organiserer arbeidstiden, og endringsbehovet skal drøftes med tillitsvalgte før iverksetting.

Får jeg lønnstillegg dersom arbeidstiden endres?

Ja, ved faktiske merbelastninger i form av flere kvelds- og nattevakter og lørdags- og søndagsvakter i avviksperioden utbetales differansen i forhold til det beregnede faste tillegget dersom du har faste tillegg i din ordinære stilling. Om du ikke har faste tillegg i din ordinære stilling vil du få tillegg for det du har arbeidet. Midlertidige avvik fra gjeldende arbeidsplan for kortere tidsrom enn 6 uker medfører ikke endring i utbetaling av faste tillegg til månedslønn.
Ved endring av arbeidsplanene og avvik som varer mer enn 6 uker, skal det foretas ny beregning av fast tilleggslønn, jfr. HTA kap. 3 pkt. 3.7.

Kan arbeidsgiver avlyse ekstravakter?

Dersom behovet for arbeidskraft er bortfalt etter at det inngått avtale med en tilkallingsvikar eller deltidsansatt om arbeid ut over arbeidsavtalen, bør arbeidsgiver tilby annet arbeid i avtalt tidsrom, hvor arbeidstaker i utgangspunktet plikter å stille sin arbeidskraft til disposisjon. Om arbeidsgiver har satt som forutsetning at behovet for ekstraarbeidet fortsatt er til stede når arbeidet skal utføres, må arbeidsgiver vurdere om forutsetningene ikke lenger er til stede, slik at avtalen bortfaller.  

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker, etter at det er klart at behovet for ekstraarbeid ikke lenger er tilstede, blir enige om at arbeidstaker ikke skal utføre annet arbeid enn det avtalte, bortfaller arbeidsgivers lønnsplikt. 

Har arbeidstaker imidlertid i henhold til avtalen møtt opp på arbeidsstedet eller påbegynt arbeidet før det er avklart at arbeidskraftsbehovet bortfaller, har vedkommende krav på lønn for henholdsvis to eller fire timers arbeid etter hovedtariffavtalen. Dette gjelder uavhengig av om arbeidsgiver og arbeidstaker deretter blir enige om at ikke annet arbeids skal utføres. 

Kan arbeidsgiver nekte meg å jobbe hos min andre arbeidsgiver?

Dersom du har et arbeidsforhold med stillingsprosent hos Lillehammer kommune og er tilkallingsvikar hos annen arbeidsgiver, kan Lillehammer kommune nekte deg å ta ekstravakter hos annen arbeidsgiver. Begrunnelsen er at Lillehammer kommune trenger arbeidskraften din i forbindelse med koronasituasjonen. Du har som tilkallingsvikar ikke plikt til å ta vakter hos den andre arbeidsgiveren, unntatt de vaktene som allerede er avtalt. Er du deltidsansatt i en stilling med stillingsprosent hos annen arbeidsgiver kan imidlertid ikke Lillehammer kommune pålegge deg å ikke jobbe i den andre deltidsstillingen din.

Jeg er forkjølet og må være hjemme fra jobb – hva da?

Myndighetene ga 16.3.2020 ny informasjon om at ansatte som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør holde seg hjemme. Dette gjelder også ved lette symptomer som forkjølelse eller vondt i halsen. Helsepersonell vil prioriteres til testing, ved påvist korona gjelder egne regler for det.

Du bør være hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. I slike tilfeller leverer du egenmelding som vanlig.
Du kan gå på jobb som normalt, selv om noen i husstanden har luftveisinfeksjon.

 

Pensjonsrettigheter og forsikringsordninger

Hvordan påvirker koronasituasjonen mine pensjonsrettigheter?

Utbetalinger og pensjonssøknader:
Korona-situasjonen vil ikke påvirke utbetalingen av pensjon til de som mottar en ytelse fra pensjonskassen i dag. Dette gjelder både medlemmer i Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK)

Pga. redusert kapasitet på kundesentrene kan det ta litt lenger tid enn vanlig før de svarer på telefon og e-post. I tillegg kan det også medføre at behandlingstiden kan bli noe lengere på nye pensjonssøknader.

Nye regler for inntekt ved siden av alderspensjon/AFP:
Regjeringen har lempet på reglene slik at yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe med koronakrisen uten å få pensjonen redusert.
Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste og som får pensjonen utbetalt fra offentlige tjenestepensjonsordninger, kan fremover jobbe så mye de vil til vanlige lønnsvilkår så lenge arbeidet er knyttet til koronavirusutbruddet uten at det får betydning for pensjonen deres.
Hittil har det vært slik at de som har gått av med pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres.

Medlemskap ved evt. permittering:
Permittering likestilles med permisjon uten lønn når det gjelder regelverk for medlemskap i pensjonsordningen. Det vil si at permittering med varighet på under en måned skal ikke føre til utmelding av pensjonsordningen.

Permittering over én måned får følgende konsekvenser:

 • Den ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen fra første dag uten lønn
 • Den ansatte vil være risikodekket i inntil to år ved uførhet og død
 • Et permittert medlem som blir utmeldt har rett til å betale frivillig medlemskap i inntil to år. Dette betyr at vedkommende kan betale for å få opprettholdt medlemskapet i pensjonsordningen i perioden vedkommende er permittert. Informasjon om dette vil de få i pensjonsbeviset som utstedes ved utmelding av pensjonsordningen.

Mer informasjon finner dere på www.klp.no og www.spk.no

Gjelder yrkesskadeforsikringen ved koronasmitte?

Ja, reglene for yrkesskade er nå endret slik at helsepersonell og andre som jobber i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare kan få yrkesskadeerstatning ved koronasmitte.

Det regelverket som er besluttet endret er yrkessykdomsforskriften. Det er bare sykdommer som er listet opp i denne forskriften som kan godkjennes som yrkessykdom. Koronasmitte og Covid-19 er nå tatt inn på denne listen over yrkessykdommer. Forskriftsendringen gjelder for ansatte i helsevesenet og andre yrker der arbeidet gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.

Med de nye reglene vil eksempelvis en sykepleier som smittes på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, kunne få full erstatning for et eventuelt økonomisk tap.

Endringen gjelder fra 1. mars 2020. 

Gjelder yrkesskadeforsikringen når jeg har hjemmekontor?

Hensikten med yrkesskadeforsikringen er å gi erstatning ved ulykke og sykdom som påføres i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.
Ansatte med hjemmekontor er dekket av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen når det er avtalt med arbeidsgiver.

Du er derimot ikke dekket av lov om yrkesskadeforsikring når du eksempelvis tar ut klesvask, hjelper barn med lekser eller er på badet. selv om dette skjer i arbeidstiden din mens du er på hjemmekontor.

Det kan være utfordrende å skille mellom hva som er arbeidsrelatert arbeid og hjemmearbeid.
Det vil derfor kunne bli nødvendig med en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Tariff 2020

Hva skjer med årets lønnsoppgjør?

Partene i kommunalt arbeidsliv er enige om å utsette oppstart av forhandlingene til høsten, og gjeldende hovedtariffavtale forlenges til 15. september 2020.