Miljøbehandlingsprosjektet startet opp i 2013 og er forankret i Kommunedelplan for omsorgstjenester og i Handlingsplan for sektor Helse og velferd. Prosjektet er ett av i alt fem utviklingsprosjekter innenfor helse- og velferdsområdet. Lillehammer kommune jobber med innovasjon og ser det som en nødvendighet for videreutvikling av kommunale tjenester.

Om Generasjonssang
Generasjonssang er etablert og utviklet i Lillehammer med samarbeid mellom eldreinstitusjoner og barnehager. Generasjonssangkonseptet inngår som en casestudie i et større forskningsprosjekt som omhandler frivillig/privat/offentlig samarbeid innen helse og omsorg. Det inngår som en del av et  prosjekt som Høgskolen i Lillehammer har sammen med Høgskolen i Gjøvik og SintefRaufoss. Studien utføres av forsker Maria Røhnebæk ved Østlandsforskning. Prosjektleder for dette  forskningsprosjektet er professor Rolf Rønning Høgskolen i Lillehammer, senter for innovasjon i tjenesteyting. Lillehammer om å delta i FoUprosjekt sammen med Nasjonalt kompetansesenter for kultur og helse, og samarbeidende kommuner.

Musikken leger
Lillehammer kommune har nå utviklet solid kompetanse i bruk av musikk som miljøbehandling, med særlig satsning på avd A ved Lillehammer helsehus.
Vektleggingen er utvikling av generasjonssang-metoden innad i avdelingen, med opplæring og hjelp av lokale generasjonssangbarnehager.
Vi samarbeider tett med fagveileder og lege Audun Myskja hvor Lillehammer har også mottatt prosjektstøtte fra Kavlis allmennyttige fond som har blitt benyttet til kompetanseheving, bla ved at snart 20 ansatte har gått på Myskjaskolen.

NRK-innslag

Flere med kompetanse
Ledelsen og de ansatte ved avd A på LHH ønsker å tilby en interkommunal læringsarena, og utvikler pedagogiske metoder i å spre kompetansen videre. Først og fremst til byens øvrige Bokollektiv/sykehjemsavdelinger, men også for å komme i tidlig intervensjon med hjemmeboende personer med demens.
Vi ønsker også å dekke et økende opplæringsbehov for mange kommuner, som har kommet  kortere i utviklingen av dette. Utfordringen er å finne rom for systematisering av læringsarena i en travel og krevende behandlingshverdag.Musikkbehandling & Ambulerende dagsentermodell for personer med demens
Miljøbehandlingsprosjektet
Fagutviklingsavdelingen Helse og Velferd v/rådgiver Harald Sveum
Prosjektleder Ruth Elisabeth Engøy Solberg tlf 41699449
Prosjektmedarbeider Christel Haugerud
Prosjektmedarbeider Karin Aaen

Fra prosjektets Facebookside: