Momenter som har betydning i behandlingen av søknader er:

  • omfanget av arbeidet
  • fysisk/psykisk belastning
  • varighet av omsorgsarbeidet og når på døgnet det ytes
  • omsorgsplikt
  • inntektstap
  • omsorgsyters arbeids- og familiesituasjon

Hvordan få tjenesten:
Søknaden skal komme fra den som yter omsorgen.
Søknaden skjer skriftlig til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester. Søknadsskjema finner du under skjema A-Å "Helse- og omsorgstjenester".

Søkeren vil bli kontaktet for avtale om vurderingsbesøk i hjemmet.
Vedtaket revurderes minst en gang pr. år, eller når brukers eller hjelper sin situasjon endres.
Den som mottar omsorgsstønad skal gi beskjed dersom tilstanden til den hjelpetrengende endrer seg.
Omsorgsstønad opphører omgående og uten forutgående oppsigelse når den omsorgstrengendes behov bortfaller.