Ledningsnett

En ledning er et rør som fører vann/spillvann/overvann fra a til b. Ledningsnettet utgjør alle rørledninger i kommunen.

Overvann

Overvann er alt vann som renner på overflaten i gater og terreng, og som samles opp i sluk, bekker og grøfter.

Plugging

Plugging blir brukt der en gammel ledning blir koblet fra ledningsnettet, uten at den blir fjernet. Det kappes ut en bit av ledningen, og settes inn en godkjent plugg, for å hindre tilbakeslag i ledningsnettet.

Privat avløpsledning

En privat avløpsledning går fra boligen og ut til offentlig avløpsledning.
På avløpsledningen er det som regel en utvendig stakekum.

Sandfang

Sandfang er en enkel mekanisk renseprosess for å skille ut sand, grus, og jord fra vann. Eksempler kan være et sluk, en kum eller en rist.

Sanitærmelding

En sanitærmelding inneholder all informasjon om utført arbeid, kart og tegninger i forbindelse med nye bygg eller rehabilitering av private stikkledninger.

Spillvann

Spillvann, også kalt gråvann, er vannet fra boligens toalett, dusj, vask, vaskemaskiner, oppvaskkum m.m.

Stakekum

En stakekum er en liten kum som benyttes til utspyling/staking av den private avløpsledningen.

Stikkledning

En stikkledning går fra det kommunale ledningsnettet og inn til en bolig.
Stikkledningen er boligeiers private ledning, og må vedlikeholdes av eier.
På stikkledningen sitter boligens utvendige stoppekran. Den er som regel plassert i bakken i utkanten av tomta.

Stoppetein

En stoppetein er ei bakkekran på den private stikkledningen, som brukes når det er nødvendig og stenge vanntilførselen til boligen.

Tilbakeslag

Tilbakeslag er en hendelse, der vann fra bolig eller annen tilkobling «slås tilbake» og inn i den kommunale ledningen. Dette kan være svært uheldig, hvis dette vannet på noen måte er forurenset, noe som kan skje i en bygge-/graveprosess.

Vann

Vannet som leveres til din bolig er nøye kontrollert og kvalitetssikret som næringsmiddelgodkjent vann.