De største enkeltanleggene er:

I tillegg kommer badeplasser, mindre parkanlegg, større og mindre aktivitetsanlegg og friområder.

Lillehammer kommune har egne driftsmannskaper som sørger for skjøtsel av disse anleggene.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse er et viktig styringsdokument for park og idrettsavdelingen. Her er intensjon, målsettinger og hovedinnsatsområder beskrevet. Planens handlingsprogram rulleres årlig. Dette gjøres samtidig med behandling og prioritering av årlige søknader om Spillemidler fra Lillehammer.