Villkår

1) Søker må ha store forflytningsvansker som må dokumenteres av lege.
2) Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse ved for eksempel bosted, arbeid eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Søker må oppfylle både punkt 1. og 2.
Legeerklæring er det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. I selve søknaden må det også dokumenteres hvor avhenging søker er av p-tillatelsen og hvor ofte det er behov.
Søker må i tillegg dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid eller i forbindelse med annen regelmessing aktivitet. Med annen regelmessig aktivitet menes hyppige helserelaterte besøk hvor det er vanskelig å parkere. Parkeringstillatelse brukes av kortinnehaver eller ved transport av kortinnehaver.

Hvem kan søke

 • Parkeringstillatelsen er beregnet for forflytningshemmet fører av motorvogn som har et særlig behov for parkeringslettelse.
 • Forflytningshemmet passasjer som trenger regelmessig hjelp utenfor kjøretøyet.
 • Søkere bosatt i Lillehammer kommune.
 • Institusjon som dispsponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytninghemmede. 

Last ned søknadskjema: her.

Last ned skjema for legeerklæring: her.

Last ned søknadskjema for institusjonsbil her.


Hvordan søke

 • Fyll ut søknadsskjema " parkeringstillatelse for forflytningshemmede ".
 • Oppsøk lege som fyller ut legeerklæring.
 • Send inn legeerklæring og søknadsskjema, legg ved passfoto og kopi av førerkort.

Behandlingen tar normalt 3 uker og skriftelig svar sendes ut umiddelbart etter at avgjørelsen er tatt.

 Send søknaden til

Lillehammer kommune, Veg og trafikk.

Postboks 986, 2626 LILLEHAMMER

 Hvor kan tillatelsen brukes

 • På reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt.
 • På avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser, uten at det betales avgift.
 • På parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbelt tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parekringstillatelse.
 • På steder hvor det er innført boligsoneparkering.

For fullstendig beskrivelse se forskrift om parkering for forflytningshemmede.
I Norge og i EU-land


Noen eksempler på steder der tillatelsen ikke kan benyttes

 • Parkering forbudt, trafikkskilt nr 372 og stans forbudt, trafikkskilt nr 370, som er en absolutt parkering og stanseregel som gjelder for alle.
 • Tillatelsen er ikke gyldig på parkeringsplasser som er reservert for andre trafikkant-/ kjøretøygrupper.
 • Private parkeringshus og p- plasser har ofte har egne regler.
 • P-kortet kan ikke brukes av andre enn kortinnehaver.