Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse skal være et verktøy for å styre utvikling, forvaltning og prioritering av anlegg og områder for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Formålet er å styrke befolkningens fysiske og psykiske helse og gjøre Lillehammer til et enda bedre sted å bo og besøke. Gjeldende plan ble siste gang vedtatt i 2018. 

Det er laget et forslag til planprogram som vi ønsker dine innspill til. Et planprogram er en «plan for planen», altså en oversikt over hva som er formålet med planarbeidet, fremdrift og opplegg for medvirkning. Les forslaget til planprogrammet.

Høringsrunde

Forslag til planprogram legges ut på høring med høringsfrist den 30. mars 2023. Det tas sikte på endelig politisk behandling av planprogrammet i kommunestyret den 27. april 2023. 

Merknader til planprogrammet kan sendes inn digitalt via skjema eller sendes på e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no

Det kan også sendes via post til:
Lillehammer kommune, postmottak
Postboks 986
2609 Lillehammer

Forslag til planprogram er også tilgjengelig i papirutgave på servicetorget i rådhuset til Lillehammer kommune, Storgata 51. 

Den gjeldende planen varte fra 2018 til 2021, se dokument nederst på siden.