Bruk av plantevernmidler reguleres av forskrift om plantevernmidler

Det må nå søkes tillatelse fra kommunen til spredning av plantevernmidler fra luftfartøy, til spredning på areal i utmark som er 15 dekar eller større og til spredning i åkerholmer og kantsoner.

Spredning av plantevernmidler i utmark på arealer mindre enn 15 daa må meldes kommunen på eget skjema.

Autorisasjonsbevis plantevernmidler/sprøytesertifikat

Har du behov for å benytte plantevernmidler, må du ha et godkjent autorisasjonsbevis for bruk av dette. Det er Statsforvalteren som har ansvaret for at det blir gitt kurstilbud. Det er ofte Norsk landbruksrådgivning/NLR som avholder disse kursene. For mer informasjon klikk på denne lenken; Autorisasjonsbevis plantevernmidler. Etter at eksamen er avlagt og godkjent fra Statsforvalteren og Mattilsynet, tar du kontakt med landbrukskontoret for utstedelse av beviset.

Kontaktperson hos Landbrukskontoret i Lillehammerregionen:

Arnt Høstmælingen, mob 48236184

Robert Smelien, mob 41493768

landbrukskontoret@gausdal.kommune.no

Autorisasjonsbevis gnagermidler
Gnagermidler (rodenticider) til bekjempelse av rotter og mus (gnagere) er kraftige gifter med lang nedbrytningstid, og de utgjør en risiko for både dyr og mennesker. Det er derfor viktig at de som skal bruke gnagermidlene på landbrukseiendom har nødvendig kompetanse.

Gnagermidlene kan deles inn i tre kategorier ut fra hvilken risiko de utgjør: preparater kun for godkjente skadedyrbekjempere, preparater for personer med særskilt autorisasjon og preparater som alle kan kjøpe og bruke. De som har autorisasjonsbevis for plantevernmidler, og som eier og/eller leier en landbrukseiendom, kan ta et tilleggskurs i gnagerbekjempelse og få særskilt autorisasjon. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er:
*at du har gått på tileggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
*eier eller leier en landbrukseiendom
*har gyldig autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler

Hvordan søke om spredning kantsoner og åkerholmer?

Søknad om spredning av planteernmidler i kantsoner og på åkerholmer skal sendes kommunen. Dette skjema kan benyttes.

Hvordan søke om spredning fra luftfartøy?

Søknad om tillatelse til spredning av plantevernmidler fra luftfartøy skal sendes til kommunen. Dette skjema kan benyttes.

Hvordan søke om spredning i utmark?

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark på arealer som er større skal sendes til kommunen. Dette skjema kan benyttes til å søke.

Den som sprer plantevernmidler med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har plikt til å sende melding om dette til kommunen innen 1. oktober samme år som spredningen er utført. Dette skjema kan benyttes til å sende melding om spredning av plantevernmidler i utmark.