1.juni 2015 trådte ny forskrift om plantevernmidler i kraft. Det må nå søkes tillatelse fra kommunen til spredning av plantevernmidler fra luftfartøy, til spredning på areal i utmark som er 15 dekar eller større og til spredning i åkerholmer og kantsoner.

Spredning av plantevernmidler i utmark på arealer mindre enn 15 daa må meldes kommunen på eget skjema.

Autorisasjonsbevis
Autorisasjonsbevis  er et sertifikat som yrkesutøvere i jord-./skog- og hagebruk samt ansatte i bedrifter, skoler og institusjoner må ha for å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler. Dette er gjort av hensyn til å sikre miljøvennlig drift og for kunne gi forbrukerne tilgang på trygge matvarer av høy kvaltiet  Sertifikatet er gyldig i 10 år. Mattilsynet har ansvaret for ordningen.  

Autorisasjonsbevis kan bare gis til personer som har fylt 18 år og som har dokumentert yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. Både de som skal ta autorisasjonsbeviset for første gang og de som skal fornye det, må delta på et obligatorisk kurs og bestå en avsluttende eksamen. Fornyingen må skje innen to år etter at autorisasjonsbeviset har utgått for å unngå å måtte ta nytt kurs med obligatorisk praksisdag og eksamen.

 

Hvordan søke om spredning kantsoner og åkerholmer?

Søknad om spredning av planteernmidler i kantsoner og på åkerholmer skal sendes kommunen. Dette skjema kan benyttes.

Hvordan søke om spredning fra luftfartøy?

Søknad om tillatelse til spredning av plantevernmidler fra luftfartøy skal sendes til kommunen. Dette skjema kan benyttes.

Hvordan søke om spredning i utmark?

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark på arealer som er større skal sendes til kommunen. Dette skjema kan benyttes til å søke.

Den som sprer plantevernmidler med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har plikt til å sende melding om dette til kommunen innen 1. oktober samme år som spredningen er utført. Dette skjema kan benyttes til å sende melding om spredning av plantevernmidler i utmark.