Rådmannen la saken fram med to alternative forslag til innstilling:

1. Fremtidig interkommunal legevakt etableres ved Sykehuset Innlandet Lillehammer.

2. Fremtidig interkommunal legevakt etableres ved Lillehammer Helsehus.


Lillehammer interkommunale legevakt er per i dag samlokalisert med akuttmottaket ved Lillehammer sykehus. Husleieavtalen med sykehuset utløper i 2016.

Formannskapet vedtok altså å gå for alternativ 1. Kommunestyret vil behandle og avgjøre saken endelig i sitt neste møte, den 23. januar.