Rammeverk for PPT

Opplæringsloven pålegger alle kommuner å ha en pedagogisk psykologisk tjeneste.
Tjenesten skal bistå barnehager og skoler med faglige råd og veiledning, og være med å tilrettelegge for gode utviklings- og lærebetingelser for barn og unge.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal også sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.
Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder, behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, og voksnes rett til spesialundervisning.

Rammeverket for PPT finnes i Opplæringsloven:
1. § 5-6 Opplæringslova. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling (systemrettet arbeid) for å legge opplæring bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal også sørge for at det blir utarbeid sakkyndig vurdering der loven krever det. PPT har dermed et lov pålagt ansvar for individdrettet arbeid og et ansvar for bistand i det systemrettete arbeid.
2. § 5-7 Opplæringslova. Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Tilbud om foreldrerådgiving alltid skal være en del av den spesialpedagogiske hjelp.

Hovedoppdrag, visjon og mål for PPT Lillehammer

PPT i Lillehammer har et fire-delt oppdrag:

a. Forebyggende tiltak og tidlig innsats for barn og unge
b. Kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler
c. Sakkyndighetsarbeid for barn og elever
d. Delta aktivt i (kommunalt) tverretatlige samarbeid

I forskning og andre rapporter har det kommet fram at tidlig innsats og forebyggende arbeid samt systemarbeid har vist god effekt.
Det forventes at PPT tilrettelegger og tilpasser sine tjenester på en slik måte at det på sikt bidrar til at stadig færre har behov for spesialundervisning.
Det legges vekt på fasene før henvisning til PPT. Forebyggende -, tidlig innsats og systemarbeid prioriteres.

Visjon PPT Lillehammer
◦ PPT møter barn, elever og foreldre med respekt og forståelse.
◦ PPT har en helhetlig tilnærming og jobber derfor aktivt sammen med andre aktuelle (kommunale) tjenester.

Hovedmål PPT Lillehammer
◦ Vi i PPT skal hjelpe barn og unge gjennom direkte individarbeid og systemarbeid på en måte som bidrar til en god utvikling.
◦ Barn, elever og foreldre skal være tilfreds med PPT når det gjelder kvalitet og behandlingstid.
◦ PPT skal bidra inn i et tverrfaglig arbeid som er funksjonelt og resultatrettet.

Delmål PPT Lillehammer
◦ Våre brukere og samarbeidspartnere skal oppleve at PPT tilbyr lavterskeltjenester og at det er lett å ta kontakt med oss.
◦ Vi i PPT møter barn, unge og foresatte med respekt og forståelse og veileder dem videre.
◦ Vi i PPT har faste tider på hver enkelt skole.
◦ Vi i PPT arbeider forebyggende ved å være i barnehager og på skoler.
◦ Vi i PPT er i stand til å delta i utviklingen av tilpasset opplæring på skolene.
◦ Vi i PPT deltar aktivt i møtevirksomhet i barnehager og på skoler.
◦ Vi i PPT utarbeider planer som bidrar til både den ansattes og kontorets faglige utvikling
◦ Vi i PPT initierer og deltar i (kommunale) prosjekter som har en direkte forankring til PPT sitt oppdrag.
◦ Vi i PPT er i stand å synliggjøre sammenheng mellom teori og praksis gjennom evaluering.
◦ Våre brukere og samarbeidspartnere skal oppleve profesjonalitet i møte med PPT.