Engangsgebyr ved tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett

Du betaler en engangssum når du kobler deg på det kommunale ledningsnettet. Gebyret beregnes med utgangspunkt i boligens areal. Dersom du bygger på ved en senere anledning, slik at arealet økes, vil du få et nytt gebyr som dekker det nye arealet.

Dersom utvidelse av arealet er søknadspliktig, slik at du i forkant har søkt kommunen om tillatelse til på- eller tilbygg, vil du få informasjon om grunnlaget for beregning av nytt tilknytningsgebyr samtidig som du får beskjed om at byggesaken er godkjent. Faktura sendes ut sammen med byggetillatelsen, med en betalingsfrist på 2 måneder.

Dersom kommunen utvider vann- og avløpsnettet sitt, og du får et pålegg om å koble deg til, får du informasjon om dette i god tid i forkant, i et eget brev. Du får samtidig informasjon om grunnlaget for beregning av gebyret.

Årlige driftskostnader/gebyrer

De årlige kostnadene for vann og avløp består av en fast del og en del som varierer i forhold til bruken. Faktura sendes ut 4 ganger per år, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november.

Vann
Bruken kan enten stipuleres, eller den kan måles nøyaktig med vannmåler. Stipulert forbruk bergenes ut fra boligens areal. Du velger selv hvilken metode du foretrekker. Dette gjelder i utgangspunktet både private og bedrifter, men kommunen har mulighet til å pålegge større næringsvirksomheter å installere måler. For mer informasjon om de gjeldende gebyrer, se her.

Avløp
Vannmengde inn i huset er noenlunde lik avløpsmengde ut igjen. Dersom du har vannmåler, settes avløpsvolumet lik målt vannforbruk.

Hvordan fastsettes gebyrene

Vann og avløp i alle kommuner finansieres etter selvkostprinsippet. Det betyr at gebyrene skal dekke kommunenes faktiske kostnader ved å levere denne tjenesten. Drift- og vedlikeholdskostnadene er noenlunde faste fra år til år, mens investeringskostnadene er engangskostnader som kan variere mye. Lillehammer kommune har bygget nytt vannverk, noe som er en stor engangskostnad, og som nødvendigvis vil kunne slå ut på gebyrene.

For å unngå altfor store svingninger i gebyrene fra år til år, har vi et fond som kan brukes for å jevne ut variasjoner. I fondet kan vi sette av og hente penger ved behov.

I desember hvert år fastsetter kommunestyret neste års gebyrer, samtidig som de vedtar kommunens budsjett. Gebyrsatsene som vedtas da er basert på Vann og avløp sine planer og kostnader for året som kommer.

Mer detaljert informasjon om selvkost finner du i eget vedlegg nederst på siden.

 

Kan jeg gjøre noe for å få lavere gebyrer

For mange vil det lønne seg å installere vannmåler framfor å betale for stipulert bruk. Jo større boligen er i forhold til antall medlemmer i husstanden, jo mer vil det være å tjene på å gå over til målt forbruk. Normalt ligger årlig vannforbruk per person på rundt 60 m3 per år. Les mer om installering av vannmålere her.

Dersom du har vannmåler, vil du få mindre å betale jo mindre vann du bruker. Det mest opplagte tiltaket for å redusere bruken, er å fjerne alt av lekkasjer. Både store og små lekkasjer drar vannforbruket opp. Drypping fra en kran utgjør fra 7 til 30 m3 per år, mens en sisterne som lekker utgjør rundt 200 m3 per år.

I tillegg kan det være lurt å tenke igjennom rutinene du har når du bruker vann. Når du nå vet hvor mye drypping fra en kran utgjør i løpet av et år, er det for eksempel mye lettere å se for seg hva det koster å la vannet renne når man pusser tennene.

Uavhengig av om du har vannmåler eller ikke, er det mye du kan bidra med for å redusere kommunens totale kostnader knyttet til vann og avløp. Og lavere totalkostnader gir lavere gebyrer over tid.

Ikke bruk toalettet som avfallsdunk. Det koster å fjerne fremmedlegemer og rense for uønskede stoffer. Spesielt fett er problematisk.
Reduser vannbruken – både ved å endre rutiner, og ved å utbedre lekkasjer. Med lavere totalforbruk er belastningen på vannverk og renseanlegg mindre, og behovet for kjemikaliebruk avtar.

Kommunen har også et sterkt og kontinuerlig fokus på å forbedre og effektivisere egen drift, slik at vi kan holde kostnadene på et lavest mulig nivå.

Hvordan er våre gebyrer i forhold til andre kommuner

Gebyrene i landets kommuner varierer mye. Dette skyldes at kostnadene for å produsere vann- og avløpstjenester vil være sterkt påvirket av lokale forhold.

Lillehammer kommunes gebyrnivå er lavere enn snittet for Hedmark/Oppland, og også lavere enn landsgjennomsnittet. Du finner mer detaljer om gebyrnivået i Hovedplanen for Vann og avløp 2021 - 2124 og hos Statistisk Sentralbyrå.

Her finner du alle avgifter og gebyrer.