Bestille tømming av septik?

Det er Brødrene Grønnerud AS som er kommunens leverandør av septiktømming i Lillehammer, og tømmingen skjer etter etter plan i perioden mai - oktober. Se mer informasjon under punktet "om tømming av septik" nedenfor. Har du behov for ekstra tømming, må du bestille tømming selv via deres slamportal

Mer informasjon

Hvem kan ha privat avløpsanlegg i forbindelse med sin bolig?

For å kunne ha et privat avløpsanlegg med spredegrøft/infiltrasjonsgrøft, må boligen ligge i et område der grunnforhold og jordsmonn er slik at det kan ta i mot avløpsvann og rense dette naturlig gjennom infiltrasjon videre i terrenget. Forholdene må også være slik at avsløpsvannet ikke kan sige inn i bekker  eller drikkevannskilder i nærheten.

Det må tas godkjente prøver av grunnmassene der infiltrasjonsgrøften skal ligge.

Avstand til offentlig avløpsanlegg og kostnad på stikkledning til offentlig avløp vil også bli vurdert i en søknad om privat avløpsanlegg.

 

Hva er en slamavskiller?

En slamavskiller er en kum med overløp, der faste masser skilles fra flytende væske i avløpsvannet for husholdninger. Slamavskillere må tømmes jevnlig, og utføres av entreprenør engasjert av kommunen. Eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig vann og avløp har private slamavskillere eller renseanlegg. I Lillehammer er det tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker.

Hva er en spredegrøft til infiltrasjon/rensing?

Ei spredegrøft er et etterpoleringstrinn for vann fra slamavskilleren, før vannet infiltreres ut i grunnen. Grøfta graves ned i nærliggende terreng, der størrelsen på grøfta dimensjoneres etter forventet vannforbruk og lokale grunnforhold. Det ekstra rensetrinnet gir en naturlig renseprosess som fjerner bakterier og næringsstoffer i avløpsvannet.

Søknad om privat avløp

Søknad sendes gjennom Powel entreprenørportal. Mer informasjon finnes her.

Om tømming av septik

Det er Brdr. Grønnerud AS som er kommunens leverandør av septiktømming i Lillehammer, og tømmingen skjer i perioden mai - oktober. Det er viktig at abonnenten sørger for at avløpsanlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig. Det vil i forkant av tømmingen bli sendt ut varsel.

Tømmingen skjer etter følgende plan/turnus:
Gråvann, dvs. alt avløpsvann minus toalettvann, hvert 3. år
Slamavskiller, hvert 2. år
Tett tank, etter behov og ved bestilling, men minst en gang per år. Det foretas tvungen tømming dersom det ikke er tømt i løpet av de siste 12 måneder. Dette iht. Forskrift for slamtømming i Lillehammer.

Eiere av tette tanker og minirenseanlegg bestiller selv slamtømming via slamportalen ved behov for tømming. 
Generelle henvendelser knyttet til slamtømming:
E-post: firmapost@gronnerud.no
Mobil: 977 87 870

Alle abonnenter faktureres etter utført tømming.

Riktig kontaktinformasjon
For at du skal motta SMS-varsler fra slamtømmefirmaet, Brødrene Grønnerud, er det viktig at du sikrer at kontaktinformasjonen din er riktig.
Oppdater kontaktinformasjonen din i  Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Søke om fritak for slamtømming

Dersom en eiendom står ubebodd er det i henhold til forskriften mulig å søke om fritak for tømming. Skriftlig søknad sendes Lillehammer kommune.

Utkobling av slamavskiller (septiktank)

Skal du koble ut slamavskilleren? Se informasjonsfolder for hvordan du skal gå fram.

Hvorfor tilsynsgebyr for private avløp?

Gebyret er hjemlet i lokal forskrift for slamtømming av 01.01.2009. Det følger her av § 10 at «Abonnenten skal betale et fast årlig tømme- og tilsynsgebyr til kommunen."

Alle eiere av bolig/hytte med privat anlegg, betaler hvert år et tilsynsgebyr. Pengene vi får inn bruker vi til å dekke de utgiftene vi har for å gjøre tilsynsarbeidet. Å føre tilsyn med, og rydde opp i spredte avløp, er en lovpålagt oppgave som alle kommunene i Norge må gjøre. Det er bestemt at kommunenes arbeid med dette skal skje etter selvkostprinsippet. Dette innebærer at inntekter fra gebyret for denne tjenesten ikke skal overstige kostnadene ved å produsere/levere tjenesten. Tilsynsgebyret dekker utgifter til nødvendige IT-løsninger, kartlegging av avløpsanlegg, tilsyn ved oppmøte, saksbehandling og rapportering til sentrale myndigheter.

Det er kort sagt penger som brukes til å sikre et godt og rent vannmiljø.