Hvem kan ha privat avløpsanlegg i forbindelse med sin bolig?

For å kunne ha et privat avløpsanlegg med spredegrøft/infiltrasjonsgrøft, må boligen ligge i et område der grunnforhold og jordsmonn er slik at det kan ta i mot avløpsvann og rense dette naturlig gjennom infiltrasjon videre i terrenget. Forholdene må også være slik at avsløpsvannet ikke kan sige inn i bekker  eller drikkevannskilder i nærheten.

Det må tas godkjente prøver av grunnmassene der infiltrasjonsgrøften skal ligge.

Avstand til offentlig avløpsanlegg og kostnad på stikkledning til offentlig avløp vil også bli vurdert i en søknad om privat avløpsanlegg.

 

Hva er en slamavskiller?

En slamavskiller er en kum med overløp, der faste masser skilles fra flytende væske i avløpsvannet for husholdninger. Slamavskillere må tømmes jevnlig, og utføres av entreprenør engasjert av kommunen. Eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig vann og avløp har private slamavskillere eller renseanlegg. I Lillehammer er det tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker.

Hva er en spredegrøft til infiltrasjon/rensing?

Ei spredegrøft er et etterpoleringstrinn for vann fra slamavskilleren, før vannet infiltreres ut i grunnen. Grøfta graves ned i nærliggende terreng, der størrelsen på grøfta dimensjoneres etter forventet vannforbruk og lokale grunnforhold. Det ekstra rensetrinnet gir en naturlig renseprosess som fjerner bakterier og næringsstoffer i avløpsvannet.

Om tømming av septik

Det er Arnkværn Miljø og renovasjon som er kommunens leverandør av septiktømming i Lillehammer, og tømmingen skjer i perioden juli - oktober. Det er viktig at abonnenten sørger for at avsløpsanlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig. Det vil i forkant av tømmingen bli sendt ut varsel.

Tømmingen skjer etter følgende plan/turnus:
Gråvann, dvs. alt avløpsvann minus toalettvann, hvert 3. år
Slamavskiller, hvert 2. år
Tett tank, etter behov og ved bestilling, men minst en gang per år. Det foretas tvungen tømming dersom det ikke er tømt i løpet av de siste 12 måneder. Dette iht. Forskrift for slamtømming i Lillehammer.

Eiere av tette tanker kontakter selv ved behov for tømming:
Arnkværn Miljø og renovasjon
Tlf.: 62 35 50 00
E-post: post@arnkvaern.no

Alle abonnenter faktuereres ettter utført tømming.

Søke om fritak for slamtømming

Dersom en eiendom står ubebodd er det i henhold til forskriften mulig å søke om fritak for tømming. Skriftlig søknad sendes Lillehammer kommune.