Produsjonstilskudd og avløsertilskudd skal bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Det gis til foretak som driver produksjon av jordbruksvekster, til grønt- og potetproduksjon, og til husdyr. Det gis driftstilskudd til melkeproduksjon, spesialisert storfeproduksjon og tilskudd til små og mellomstore melkebruk. Tilskuddet er gradert etter arealstørrelse, område/sone, vekst og husdyrslag. Det gis også et spesielt tilskudd for omlegging til økologisk produksjon og drift, samt til særlig bevaringsverdige husdyrslag. Det stilles spesielle miljøkrav (gjødslingsplan og plantevernjournal) som foretaket må oppfylle for å unngå trekk.

Søknadsfrister 15.mars (for foretak med husdyrhold) og 15.oktober (for alle foretak med jordbruksproduksjon).

Det er kommunen som behandler søknader om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.
 

Veiledning og søknadsskjema


For veiledning og søknadsskjema klikk her 

Tilskudd til avløsning

Foretaket kan få refundert utgifter til avløsning det har hatt gjennom året. Tilskuddsgrunnlaget beregnes ut fra antall dyr foretaket disponerer og satser i jordbruksavtalen. For å få utbetalt avløsertilskudd må foretaket ha et tilskuddsgrunnlag som kan utløse en utbetaling på minimum 5 000 kroner. I 2022 kunne foretakene maksimalt få refundert 96 580 kroner. Utgiftene må kunne dokumenteres.

Ved registrering av avløsningsutgifter i søknaden kan det velges mellom disse kategoriene:

 • Avløsning kjøpt fra avløserlag eller avløserring (utdypes ikke nærmere)
 • Lønn til ansatt avløser som søker har arbeidsgiveransvar for
 • Avløsning kjøpt fra andre foretak.

 

Lønn til ansatt avløser som søker har arbeidsgiveransvar for

 • Her kan man få refundert lønnsutgifter etter gjeldende satser. Det gjelder timelønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift.
 • Dokumentasjon som kreves dersom kommunen ber om det:
  • A-melding,
  • Timelister,
  • Bilag over utgiftene i regnskapet.

 

Avløsning kjøpt fra andre foretak

 • Her er det arbeid per time som kan refunderes.
 • Satsen er på inntil 350 kr per time, før mva.
 • Mva dekkes ikke (Unntak: Dersom foretaket som søker tilskudd ikke er registrert i mva-registeret, kan avløserutgifter oppgis inkludert merverdiavgift).
 • Det må stå spesifisert i fakturaen hvor mye arbeidet per time utgjør i kr.
  • Fra 2023 godkjennes ikke underbilag til faktura.
  • Eksempel på faktura:
   • Pressing av 56 rundballer.
   • Maskinkostnad: 4 timer a 1150 kr per time = 4 t * 1150 = 4 600 kr
   • Arbeidskostnad: 4 timer a 350 kr/time = 4 t * 350 kr/t = 1 400 kr
   • Totalsum: 4 600 kr + 1 400 kr = 6 000 + mva = 7 500 kr
   • Sum arbeidskostnad som kan refunderes er 1 400kr.
   • Der fakturaen viser pris per rundball, må denne splittes opp i maskinkostnad per rundball / per time og arbeid per time.
 • Arbeid som kan godkjennes er de oppgaver en gårdbruker selv utfører, og er ikke avgrenset til tradisjonell fjøsavløsning. Eksempler på dette er:
  • Fjøsstell
  • Saueklipping
  • Klauvskjæring
  • Maling og snekkerarbeid på driftsbygning
  • Rundballepressing
  • Jordarbeiding
  • Spredning av husdyrgjødsel
  • Gjerdehold
  • Beiterydding
  • Frakt av dyr til og fra beite
 • Arbeid som ikke godkjennes:
 • Stoppsats
 • Maskinleie
 • Varer som blir benyttet under tjenesten
 • Utgifter til tjenester som for eksempel dyrlege, regnskapsføring, rådgivning fra husdyrkontrollen, drektighetskontroll, husdyrkontroll, rørlegger eller elektriker 

Salg av grovfôr

For å få fullt areal- og kulturlandskapstilskudd må foretaket enten ha tilstrekkelig antall dyr og/eller grovfôrsalg. I tabell 7.12 jordbruksavtalen fremgår minimumsantallet daa per dyr.  

Dersom foretaket ikke har dyr, kan fôrsalg benyttes som grunnlag for areal- og kulturlandskapstilskudd. I jordbruksavtalen 2022-2023 står følgende om grovfôrsalg:

Avhendelse av en spesifisert mengde fôr som er lagringsdyktig, til markedspris gjennomført i perioden 1. juli 2021 til og med 30. juni 2022. Ved oppstart eller utvidelse av grovfôrproduksjon for salg i inneværende år, kan perioden 1. juli 2022 til 31. mars 2023 benyttes som grunnlag for beregning av grovfôrsalg. Alt annet salg av grovfôr skal regnes som bortleie av vedkommende jordbruksareal, med unntak for gras til brikettering. Videresalg av grovfôr gir ikke grunnlag for tilskudd.

Grovfôrsalg som benyttes som grunnlag for arealtilskudd skal selges lagringsdyktig til markedspris. Iht. gjeldende rundskriv skal dokumentasjon på fôrsalg legges ved søknad om produksjonstilskudd ved første års fôrsalg og ved stor økning i kvantum solgt grovfôr.

Gjødslingsplan

Det skal utarbeides en gjødslingsplan før hver vekstsesong, jf. Forskrift om gjødslingsplanlegging Det må derfor kunne dokumenteres når den ble utarbeidet.

Dersom det avdekkes at gjødslingsplanen er mangelfull eller manglende, kan det føre til store konsekvenser for foretaket. Iht. gjeldende rundskriv, skal 20 % av areal- og kulturlandskapet avkortes dersom foretaket ikke har plan. Dersom foretaket i tillegg har krysset av for at det har gjødslingsplan i søknad om produksjonstilskudd, er normen at det også skal avkortes for feilopplysninger, et beløp tilsvarende 20 % av areal- og kulturlandskapstilskuddet.

Jordprøver

Husk å sjekke alderen på jordprøvene. Jordprøver kan maksimalt være 8 år gamle. Det anbefales å ta nye jordprøver hvert 5.-8. år. Landbrukskontoret har jordprøveborr til utlån og esker for jordprøvene. Medlemmer i NLR kan også låne utstyr hos dem. Husk at eskene skal være helt fulle og merkes med avsenders navn og skiftenummer prøven er tatt på. Skjema for bestilling av jordprøver finnes her