Leder er Lise Haugstad.

Nestleder er Ståle Stampeløkken.

Vedtekter

Reglement for Lillehammers Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Revidert i 2015 med vedtak i kommunestyret i den 24.9.2015, sak 69/15.

Oppdatert iht. lovendringer pr. oktober 2019.

 

Hjemmel:

Kommuneloven §5-12.


Formål og oppgaver

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for Lillehammer kommune i spørsmål som angår funksjonshemmede og deres levekår.

Rådet skal gis mulighet til å uttale seg i alle saker som omhandler funksjonshemmede og deres levekår, og kan på eget initiativ ta opp aktuelle problemstillinger. Særlig viktig er:

  • Kommuneplanen
  • Økonomi- og handlingsplan
  • Årsbudsjett
  • Sektorplaner

Spesielt skal saker som omfatter tilgjengelighet/universell utforming, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, fremmes for rådet.

De enkelte sektorer skal påse at saker og problemstillinger som angår funksjonshemmede blir forelagt rådet.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner, og skal ikke tillegges forvaltningsoppgaver.

Rådets budsjett ligger innenfor ansvarsområde politisk.

 

Oppnevning og sammensetning

Rådet for funksjonshemmede velges av kommunestyret og funksjonstiden følger den kommunale valgperioden.  Rådet skal ha slik sammensetning:

  • 4 brukerrepresentanter med vararepresentanter i kronologisk rekkefølge.
  • 2 folkevalgt representant med vararepresentant

Funksjonshemmedes organisasjoner skal gis mulighet til å foreslå representanter i forkant av oppnevningen. En skal tilstrebe bredest mulig representasjon fra brukerorganisasjonene.

 

Sekretariat

Kommunedirektøren utpeker sekretariat for rådets arbeid.

 

Rådets drøftinger

Leder for rådet, i dennes fravær nestleder, leder utvalgets drøftinger og har ansvar for at det skjer en forsvarlig behandling av sakene. Leder for rådet kan, i samråd med administrasjonen be om at saksbehandler(e) møter i møter for å svare på spørsmål og gi en eventuell utfyllende redegjørelse for saken, eller andre aktuelle orienteringer.

En kan også invitere representanter for aktuelle foreninger m.m. til å orientere om relevante problemstillinger.

 

Innkalling og møteavvikling 

Møte avholdes iht. ordførerens møteplan og etter lederens bestemmelse, eller når minst 2 av rådets øvrige medlemmer krever det.

Lederen har ansvaret for møteinnkalling og setter opp sakliste i samråd med sekretariatet. Rådet kalles inn med minst 1 ukes varsel. Sammen med møteinnkallingen må saksdokumentene sendes ut.

Rådet kan avgi uttalelse når minst 3 av medlemmene er til stede. Avstemming over saker avgjøres ved simpelt flertall.  Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

Møtene i rådet er åpne for media og allmennheten.

 

Protokoll og årsmelding

Det føres protokoll fra rådets møter. Protokollen skal følge saksdokumentene til det organ som tar endelig avgjørelse i saken.

Rådet skal utarbeide årlig melding om sitt arbeid, som forelegges kommunestyret.

 

Godtgjøring

Rådets medlemmer skal ha godtgjøring for arbeidet i rådet iht. kommunens vedtatte reglement for godtgjøringer.

 

Taushetsplikt

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. For alle saker som er unntatt offentlighet, gjelder taushetsplikt for de taushetsbelagte opplysningene. Taushetsbelagte opplysninger skal ikke formidles til uvedkommende.

Lovverk