Formålet med regionale miljøtilskudd er å stimulere til å ta ekstra miljøhensyn eller ta vare på miljøverdier. Tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer, og til beitelag som er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret. Beitelag kan bare søke om tilskudd til drift av beitealg. 

Søknadsfristen er 15. oktober.

For beitelag er søknadsfristen 15. november.

Søknadsskjema blir tilsendt de som søkte produksjonstilskudd året før i slutten av juli/begynnelsen av august. På nettsidene til Statsforvalteren i Innlandet finnes mer informasjon om regionale miljøtilskudd.

Det kan søkes om tilskudd til

 • Drift av bratt areal
 • Drift av beitelag
 • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap på innmark
 • Skjøtsel av slåttemyr og slåttemark
 • Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer
 • Soner for pollinerende insekter
 • Drift av seter
 • Skjøtsel av fredede kulturminner
 • Skjøtsel av kulturhistoriske områder (setervoller og dyrkingsfelt i fjellet)
 • Ingen jordarbeiding om høsten
 • Fangvekster
 • Grasdekte vannveier og grasstriper i åker
 • Grasdekte kantsoner i åker (mellom åker og vassdrag)
 • Fangdam
 • Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
 • Ugrasharving i åker
 • Ugrasbekjempelse i radkulturer
 • Klimarådgiving