Det varsles oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for E6 Roterud (Gjøvik) - Storhove, og høring/offentlig ettersyn av planprogram. 

Planen skal legge til rette for bygging av firefelts E6 fra Gjøvik til Storhove, samt avbøtende tiltak langs avlastet E6 fra Øyresvika til Storhove. Ny E6 ses som et helhetlig prosjekt på tvers av kommunegrensene, hvor Lillehammer kommune er planmyndighet for området som geografisk ligger innenfor kommunegrensen til Lillehammer. Nye Veier er tiltakshaver. 
 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling gjorde i møte 27.06.19, sak 41/19, følgende vedtak:
  1. Planprogram for Reguleringsplan for E6 Roterud (Gjøvik) – Storhove og Reguleringsplan for avlastet E6 legges ut på høring/offentlig ettersyn
  2. For reguleringsplan for E6 Roterud (Gjøvik) gjelder vedtaket den delen av planprogrammet som geografisk tilhører Lillehammer kommune, det vil si strekningen fra Gjøvik grense til Storhove.
  3. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 4-1
 
Dokumenter:
 

MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET ELLER OPPSTART AV PLANARBEID

Nye Veier As har en medvirkningsportal, med bl.a. informasjon om prosjektet, planprogram, kartløsning og mulighet for å gi innspill til planarbeidet.

http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=e7f511c37d69451bb9ec96f6b6b1d45a

Det oppfordres til å bruke medvirkningsportalen for å sende inn merknader.

Merknader kan også sendes til Asplan Viak AS, Postboks 295, 2302 Hamar

 

INFORMASJONSMØTER

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte i høringsperioden for planprogrammet. Videre vil det også avholdes åpen kontordag hvor man kan be om møter for å få ytterligere informasjon.

Informasjonsmøter:

  • Vingartun, Vingnes i Lillehammer, mandag 19.8.2019 kl. 18.30-20.30 (Hovedfokus E6 fra Vingrom til Storhove og avlastet E6) 
  • Vingrom skole tirsdag 20.08 kl. 18:30-20.30 (Hovedfokus E6 fra Roterud til Vingrom) 

Åpen kontordag: Lillehammer rådhus, torsdag 22. august 2019 kl. 09-16. 

For å avtale møte på kontordagen ber vi om at dere tar kontakt med Asplan Viak AS på  
e-post: e6rs@asplanviak.no 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Nye Veier:
Harald Monsen – om prosjektet – harald.monsen@nyeveier.no mobil 918 11 628
Bjørn Åmdal – om planprosessen – bjorn.amdal@nyeveier.no mobil 950 33 506
Vidar Hagen – om grunnerverv – vidar.hagen@nyeveier.no mobil 911 69 663

 

Saksbehandler i Lillehammer kommune er Marthe Torset