Kommunestyret gjorde i møte 28.11.19, sak 106/19, følgende vedtak:

"V E D T A K:

 1. Planprogram for Reguleringsplan for E6 Roterud (Gjøvik) – Storhove og Reguleringsplan for avlastet E6 Øyresvika - Storhove fastsettes.
 2. For reguleringsplan for E6 Roterud (Gjøvik) til Storhove gjelder vedtaket den delen av planprogrammet som geografisk tilhører Lillehammer kommune, det vil si strekningen fra Gjøvik grense til Storhove.
 3. Vedtaket fattes med hjemmel i PBL § 4-1.
 • Punkt 6.1 «støyberegninger» side 30: «Det skal innhentes uttalelse fra Mattilsynet, som fagmyndighet på dyrevelferd, om støyens påvirkning på husdyrhold i landbruket, både i anleggsperioden og etter ferdigbygget vei.»
 • Punkt 6.3.1 side 43 tillegg etter siste setning: «Det skal innhentes uttalelse fra Mattilsynet, som fagmyndighet på dyrevelferd, om støyens påvirkning på husdyrhold i landbruket, både i anleggsperioden og etter ferdigbygget vei.»
 • Punkt 6.3.2 side 48 tillegg Det skal aktivt legges til rette for barn og unge selv får utrykke sin mening og medvirkning i reguleringsplanarbeidet for eksempel gjennom fremtidsverksteder og ungdomsråd.
 • Punkt 6.4 Oppsummering og utredningstemaer, side 49 tema Barn og unge, tillegg Barn og unge skal selv få medvirke aktivt
 • Punkt 6.4 Oppsummering og utredningstemaer, side 50 «Støy» tillegg til siste setning: «.. med uttalelse fra Mattilsynet om dyrevelferd.» Den blir da «Egen fagrapport støy, med ttalelse fra Mattilsynet om dyrevelferd.»
 • Punkt 8.4 Medvirkning og informasjon, tillegg i 3. avsnitt: Det skal aktivt legges til rette for barn og unge selv får utrykke sin mening og medvirke i reguleringsplanarbeidet for eksempel gjennom fremtidsverksteder og ungdomsråd.
 • Det skal i reguleringsplan vurderes byggegrense langs ny E6 mot eksisterende aktivitet/arealformål. For plassering av ny E6 trasse igjennom Hovemoen legges det til grunn det Rosa alternativet som Nye Veier presenterte for Lillehammer formannskap den 19.november 2019.
 • I kommunedelplan E6 Vingrom – Ensby ble det for Øyresvika valgt utbyggingsalternativ II-c2-b og ¾ kryss dersom det arealmessig er plass til det, jfr. planbestemmelsene datert 21.06.18, punkt 2.2. Dette står kommunestyre fast på".

 

Planprogrammet finnes her!

 

Etter høringen er det, i tillegg til innarbeiding av overstående vedtak, gjort følgende justeringer av planprogrammet:

 • Tillegg under «rammer og føringer» i tråd med merknader

 • Mindre presiseringer i kapittel 4. Tabell over parallelle prosesser er tatt ut.

 • Kapittel 6

  • Det er presisert at der det vurderes flere alternativer, skal begge/alle legges på høring.

  • Kapittel om transport og trafikksikkerhet er tatt inn under generelle føringer

  • Lagt inn krav til estetisk oppfølgingsplan

  • Presiseringer under «avbøtende/skadereduserende tiltak»

  • Tillegg og presiseringer under kapittel 6.2 i tråd med merknader

  • Nytt punkt om «Endring av kraftledninger»

  • Flyttet referanse til bompengeproposisjonen til «transport og trafikksikkerhet»

 • Kapittel 7

  • Presisering av sammenhengen mellom ny E6 og avbøtende tiltak, og at tiltakene skal

 • gjennomføres i tilknytning til utbyggingen av ny E6

 • Ved referanse til § 1.7.19 vises det nå til teksten i bestemmelsene, og «prosess som

 • ledes av Statens vegvesen» er tatt ut.

 • Det er presisert at der det vurderes flere alternativer, skal begge/alle legges på høring.

 • Kapittel 8

  • Lagt inn «tilpasning av dagens E6 til lokalveg» under rekkefølgekrav

 • Kapittel 10

  • Rettet til Øyresvika-Storhove som analyseområde under «trafikkanalyse»

  • Presiseringer under «problemstillinger» i tråd med innspill

  • Ved referanse til § 1.7.19 vises det nå til teksten i bestemmelsene, og «prosess som ledes av Statens vegvesen» er tatt ut ang. ansvar for parallell planprosess.

    

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Det varsles oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for E6 Roterud (Gjøvik) - Storhove, og høring/offentlig ettersyn av planprogram. 

Planen skal legge til rette for bygging av firefelts E6 fra Gjøvik til Storhove, samt avbøtende tiltak langs avlastet E6 fra Øyresvika til Storhove. Ny E6 ses som et helhetlig prosjekt på tvers av kommunegrensene, hvor Lillehammer kommune er planmyndighet for området som geografisk ligger innenfor kommunegrensen til Lillehammer. Nye Veier er tiltakshaver. 
 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling gjorde i møte 27.06.19, sak 41/19, følgende vedtak:
 1. Planprogram for Reguleringsplan for E6 Roterud (Gjøvik) – Storhove og Reguleringsplan for avlastet E6 legges ut på høring/offentlig ettersyn
 2. For reguleringsplan for E6 Roterud (Gjøvik) gjelder vedtaket den delen av planprogrammet som geografisk tilhører Lillehammer kommune, det vil si strekningen fra Gjøvik grense til Storhove.
 3. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 4-1
 
Dokumenter:
 

MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET ELLER OPPSTART AV PLANARBEID

Nye Veier As har en medvirkningsportal, med bl.a. informasjon om prosjektet, planprogram, kartløsning og mulighet for å gi innspill til planarbeidet.

http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=e7f511c37d69451bb9ec96f6b6b1d45a

Det oppfordres til å bruke medvirkningsportalen for å sende inn merknader.

Merknader kan også sendes til Asplan Viak AS, Postboks 295, 2302 Hamar

 

INFORMASJONSMØTER

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte i høringsperioden for planprogrammet. Videre vil det også avholdes åpen kontordag hvor man kan be om møter for å få ytterligere informasjon.

Informasjonsmøter:

 • Vingartun, Vingnes i Lillehammer, mandag 19.8.2019 kl. 18.30-20.30 (Hovedfokus E6 fra Vingrom til Storhove og avlastet E6) 
 • Vingrom skole tirsdag 20.08 kl. 18:30-20.30 (Hovedfokus E6 fra Roterud til Vingrom) 

Åpen kontordag: Lillehammer rådhus, torsdag 22. august 2019 kl. 09-16. 

For å avtale møte på kontordagen ber vi om at dere tar kontakt med Asplan Viak AS på  
e-post: e6rs@asplanviak.no 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Nye Veier:
Harald Monsen – om prosjektet – harald.monsen@nyeveier.no mobil 918 11 628
Bjørn Åmdal – om planprosessen – bjorn.amdal@nyeveier.no mobil 950 33 506
Vidar Hagen – om grunnerverv – vidar.hagen@nyeveier.no mobil 911 69 663

 

Saksbehandler i Lillehammer kommune er Marthe Torset