Kommunestyret fattet i møte den 26.08.21 i sak 63/21 følgende vedtak:

  1. Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Dahl steinbrudd med plankart datert 19.05.21, planbestemmelser datert 30.06.21 og planbeskrivelse datert 28.05.21 godkjennes, med følgende endringer:
  • Eier av Steinbruddet skal sikre tilfredsstillende drikkevann til de beboere som har sin drikkevannskilde som blir berørt av steinbruddet.
  • Av trafikksikkerhetshensyn skal perioden med driftsforbud angitt i planbestemmelsenes punkt 2.11, som nå er satt til 15.juli, utvides til første hverdag etter 1.august.
  • Lillehammer kommune ber Innlandet Fylkeskommune og/eller Statens Vegvesen om å vurdere reduksjon av fartsgrensa på strekningen mellom Øyer kommune og Gausdalsvegen.
  1. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.

 

Sakens dokumenter ligger tilgjengelig her: