Reguleringsplanprosessen består i hovedsak av 3 ulike faser, hvor berørte og andre har anledning til å komme med innspill: oppstart, høring/offentlig ettersyn og vedtak med klagefrist. Det er vanskelig å si noe om hvor lang tid det tar å lage og vedta en reguleringsplan eller -endring, men man må vanligvis påregne at det tar minimum 9 måneder grunnet formelle lovpålagte prosesser. 
 

For en oversikt over kommunens gjeldende arealplaner, se kommunens kartbase.
Planer som ligger ute til oppstart, offentlig ettersyn eller vedtak med klagefrist finnes her.
En oversikt over planer som er under arbeid finnes her.

 

Mer om de ulike fasene finnes under:

Oppstart

Før man setter i gang med et reguleringsarbeid er det lurt å ta kontakt med en konsulent som kan bidra i arbeidet. Deretter bestilles et oppstartsmøte med kommunen. Mal for bestilling av oppstartsmøte kan lastes ned her (DOC) (PDF). I oppstartsmøtet avklares overordnede føringer, forutsetninger og forventninger til planarbeidet.

Etter oppstartsmøtet skal det varsles oppstart av planarbeidet. Varselet skal sendes til berørte parter, f.eks. naboer, relevante statlige og regionale myndigheter og relevante organisasjoner. I tillegg skal det annonseres i lokal avis. Det er vanligvis konsulent som varsler oppstart på vegne av forslagsstiller. Oppstartsvarselet skal minst inneholde: plannavn, gnr./bnr. eller adresse, planavgrensning, intensjonen med planen og forventet innhold/bebyggelse, frist for å komme med innspill og kontaktinformasjon.

Alle har anledning til å komme med innspill til planer ved oppstart. Frist til å komme med innspill vises i oppstartsvarselet, og skal være minst 4 uker fra det annonseres i avisa. 

Etter det er meldt oppstart jobber forslagsstiller og konsulent med å utarbeide et komplett planforslag.

Høring/offentlig ettersyn

Et komplett planforslag består av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og evt. andre utredninger eller dokumenter som kommunen har etterspurt.

Når kommunen mottar et komplett planforslag, skriver byplansjefen en sak som fremmes i Utvalg for plan og miljø. Intern frist for å ferdigstille saker til politisk behandling er 3 uker før møtedato. En oversikt over møtekalender for utvalget finnes her.

For private planforslag er det utvalg for plan og miljø som legger planer ut til høring/offentlig ettersyn. Naboer, regionale og statlige myndigheter er høringsparter som blir direkte tilskrevet, men planen legges også ut til offentlig ettersyn slik at alle som vil kan komme med merknader, innspill og synspunkter. Dette gjøres gjennom annonse i lokal avis, publisering på kommunens hjemmeside, samt at papirversjon av planen legges til gjennomsyn i servicetorget på rådhuset.

Alle har anledning til å komme med innspill/merknader til planer ved høring/offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill/merknader vises i høringsbrev/annonse, og skal være minst 6 uker fra det annonseres i avisa. 

Innspill/merknader til høringen skal sendes til Lillehammer kommune via post eller epost.

Vedtak med klagefrist

Etter høringen er over jobbes det med etterarbeid av planen basert på innspill. Dette arbeidet gjøres i stor grad av kommunen, i samarbeid med forslagsstiller. Når planforslaget er ferdig, skriver kommunedirektøren en sak til Utvalg for plan og miljø. Utvalget sender videre innstilling til kommunestyret, som er vedtaksmyndighet for reguleringsplaner.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagefrist er 3 uker fra vedtaket annonseres i avisa.

En klage skrives som et vanlig brev/epost og sendes til kommunen. Klagen skal si hva det klages på og klagen bør begrunnes. Det bør komme tydelig frem at dette er en klage. Klagen skal minst inneholde:

  • Navn på planen det klages på
  • Beskrivelse av hva det klages på
  • Nye elementer som ikke er vurdert tidligere i saken
  • Kontaktinformasjon til klager