Kommunestyret har vedtatt å revidere kommuneplanens samfunnsdel og planprogram for revisjonen. Lenke til saksframlegg og vedtak finner du her.

Alle kommuner skal ha en kommuneplan som består av en samfunnsdel med handlingsplan og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver langsiktige utfor­dringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon. Arealdelen beskriver hovedtrekkene i arealdisponeringen, og angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes.

Lillehammer kommune har nettopp (mars 2020) vedtatt ny arealdel. Nå er det samfunnsdelen som står for tur.

Kommunestyret har vedtatt planprogram for denne revisjonen. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram har vært på høring og ligget ute til offentlig ettersyn. 

Formålet med planarbeidet er å revidere den gjeldende samfunnsdelen fra 2014, slik at den blir et egnet verktøy for Lillehammer kommune til å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De 17 hovedmålene og 169 delmålene ble vedtatt i FN i 2015. For å lykkes i nå målet, må alle aktører på alle samfunnsarenaer sam­arbeide, det være seg internasjonale organisasjoner, nasjonale, regionale og lokale myndigheter, interesseorganisasjoner og privat næringsliv. Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hoved­sporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekrafts­målene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen i kommunal sektor, noe som klart framgår av dokumentet «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023». Det er varslet en ny nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Den skal legges fram som en stortingsmelding våren 2021.

 

En viktig del av arbeidet med samfunnsdelen vil være å sortere og prioritere bærekraftsmålene, slik at kommunens og lokalsamfunnets innsats blir optimal og knappe ressurser utnyttes best mulig.  Denne prioriteringen må bygges på de virkemidlersom kommunen rår over, og de synergier som kan oppnås gjennom samarbeid med andre samfunnsaktører.