Åpningstider og kontaktinformasjon

Du kan ringe oss på telefon 902 51 514 hverdager mellom 08:00 og 21:30 og i helg klokken 08:00 - 15:30.  Ved akutt sykdom skal du kontakte fastlegen din, etter klokken 16.00 kontakter du legevakt på telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.

Åpningstider i Gamleveien er

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken:  10:00-15:00

Kveldsåpent onsdager klokken: 17.30-19.00

Torsdag klokken: 10.00-13.30

Lørdager klokken: 09:00 -15:00

Søndag klokken: 09:00-12:00 

Hva kan vi tilby av tjenester?

Om du har redusert livskvalitet på grunn av rusproblematikk eller om du har samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) kan du motta tilbud og tjenester fra oss som tilpasses ditt behov. Vi tilbyr blant annet:

Åpningstider Gamleveien: 

Åpent: mandag, tirsdag, onsdag, fredager klokken: 10:00-15:00

Kveldsåpent onsdager klokken: 17:30-19:00

Torsdag: 10:00-13:30

Helg: Lødager klokken: 09:00-15:00 og søndager klokken: 09:00-12:00 

Hva kan du forvente av oss?

  • —Vi er en endringsbasert tjeneste, og tiltakene våre skal ha effekt. Dette innebærer at vi i samarbeid med deg kontinuerlig evaluerer om tilbudene du mottar har effekt. 
  • Brukermedvirkning: Du har rett til å medvirke, og vi har plikt til å involvere deg i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. 
  • —Vi overholder taushetsplikten.
  • Vårt mål er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre din livssituasjon på en best mulig måte.
  • —Vi tilbyr tjenester som skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv.
  • —Arbeidet vi gjør bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt.
  • —Vi jobber ambulant og er opptatt av å møte deg der du ønsker. 

Gamleveien 101

Vi har flyttet værestedet vårt fra LS til Gamleveien 101. Vi gleder oss til å etablere flere lavterskeltilbud for rusbehandling  i nye lokaler.

Åpningstidere i Gamleveien er

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken:  10:00-15:00

Kveldsåpent onsdager klokken: 17.30-20.00

Torsdag klokken: 10.00-13.30

Lørdager klokken: 09:00 -15:00

Søndag klokken: 09:00-12:00 

 

Hvordan jobber vi?

Vi jobber etter anerkjente metoder, kartlegger og vurderer dine behov i samarbeid med deg. Her kan du lese om metoder vi jobber etter. 

Bygging av mestringstillit (BAM): Metoden er basert på kognitiv læringsteori og adferdsterapi for å mestre rusen og forhindre tilbakefall. 

Foranledning – atferd – konsekvens registrering (FAK): Når vi jobber etter bygging av mestringstillit benyttes FAK- skjema (Foranledning- adferd- konsekvens) for å identifisere svake og sterke øyeblikk.

EuropASI: er et flerdimensjonalt kartleggingsverktøy med syv hovedområder: fysisk helse, utdanning og arbeid, alkoholbruk, narkotikabruk, kriminalitet, familie og sosiale relasjoner og psykisk helse.

Motiverende intervju (MI): Motiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring og skaper en god relasjon mellom hjelper og den som skal endre atferd.

Feedbackinformerte tjenester (FIT): FIT handler om systematisk tilbakemelding fra brukere, samt endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene.

Individuell plan (IP): Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det.

Ansvarsgruppe: En ansvarsgruppe er en kommunal gruppe som i samarbeid med deg og en koordinator iverksetter og følger opp støttetiltak og samrebid med andre instanser om du har behov for flere tjenester. 

Brukermedvirkning: Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. 

Hasjavvenningsprogram (HAP)

EMDR: En effektiv behandlingsmetode som reduserer ubehag som hemmer deg i hverdagen