Ved bekymring for barn/ unge i Lillehammer kommune

https://www.lillehammer.kommune.no/hvorfor-er-det-viktig-aa-fange-opp-barn-i-risiko.6116386-455961.html

Hva er en bekymring?

  • Barn med atferdsvansker
  • Barn med språkvansker
  • Du undrer deg over noe i samspillet med foreldrene
  • Barnet sliter i samspill med andre barn
  • Manglende oppfølging fra hjemmet
  • Magefølelsen

Gjør en vurdering. Hvor bekymret er du?

Drøft bekymringen din med en kollega leder

Oppsummer og konkluder. Fokuser på følgende:

  1. Tilstanden til barnet foreldrene

  2. Den øvrige situasjonen, familiesituasjon, er det akutt fare, ressurser i nettverket?


På bakgrunn av vurderingene bestemmer dere hvordan dere skal gå videre på arbeidsplassen.

A: Vi klarer dette selv på tjenestestedet.

B: Vi trenger hjelp til en vurdering av dette fra noen med mer kompetanse. Bruk https://www.lillehammer.kommune.no/tverrfaglig-team-i-skolen.6082663-456024.html Drøft saken anonymt med andre hjelpetjenester slik som ppt, helsestasjon, barneverntjenesten.

C: Bekymringen er så alvorlig at du må sende en bekymringsmelding til barnevernet. ( evnt. politi)

Viktig: Hvis lederen din ikke ønsker å gjøre noe med saken, og du mener det er grunn til å tro at barnet utsettes for omsorgssvikt, blir mishandlet og/eller har vedvarendeatferdsvansker skal du i følge loven på eget initiativ sende en bekymringsmelding til barnevernet.

( Veileder IS-1742, Fra bekymring til handling)