Ved bekymring for barn/ unge i Lillehammer kommune:

https://www.lillehammer.kommune.no/hvorfor-er-det-viktig-aa-fange-opp-barn-i-risiko.6116386-455961.html

 

Hva er en bekymring?

 • Barn med atferdsvansker, eller uforklarlige atferdsendringer hos barnet eller foreldrene
 • Barn med språkvansker
 • Du undrer deg over noe i samspillet med foreldrene
 • Barnet sliter i samspill med andre barn
 • Manglende oppfølging fra hjemmet
 • Magefølelsen
 • Barns uttalelser
 • Skulk og fravær fra barnehage og skole

Les mer om signaler og kjennetegn i linken under:

http://www.lillehammer.kommune.no/signaler-og-kjennetegn-hos-barn-og-unge.6107424-455896.html

 

Gjør en vurdering. Hvor bekymret er du?

 

Drøft bekymringen din med en kollega eller leder

Oppsummer og konkluder. Fokuser på følgende:

 • Tilstanden til barnet foreldrene
 • Den øvrige situasjonen, familiesituasjon, er det akutt fare, ressurser i nettverket?
 • Hva er bekymringen?

 

På bakgrunn av vurderingene bestemmer dere hvordan dere skal gå videre på arbeidsplassen.

 • Vi klarer dette selv på tjenestestedet.
 • Vi trenger hjelp til en vurdering av dette fra noen med mer kompetanse.
 • Drøft saken med andre hjelpetjenester, for eksempel i tverrfaglig team.
 • Bekymringen er av en slik art at du må sende en bekymringsmelding til barnevernet. ( evnt. politi)

 

Viktig: Hvis lederen din ikke ønsker å gjøre noe med saken, og du mener det er grunn til å tro at barnet utsettes for omsorgssvikt, blir mishandlet og/eller har vedvarendeatferdsvansker skal du i følge loven på eget initiativ sende en bekymringsmelding til barnevernet.

( Veileder IS-1742, Fra bekymring til handling)