Felles rutiner for varsling, dokumentasjon og oppfølging av elevfravær i Lillehammerskolen
 

Alt elevfravær ved skolen skal dokumenteres skriftlig, enten i elevens meldingsbok eller på annen avtalt måte. Det er de foresattes ansvar å dokumentere fraværet. Ved ungdomsskolene må denne dokumentasjonen legges fram dersom det søkes om å få strøket deler av fraværet på elevens vitnemål.

1. Rutiner for varsling og dokumentasjon av sykdomsfravær:

a) Alt elevfravær, både enkelttimer og hele dager skal føres i It’s Learning.

b) Ved fravær i enkelttimer skal de foresatte så langt det lar seg gjøre, varsle skolen i forkant av fraværet. Hvis dette ikke er mulig, skal foresatte dokumentere fraværet skriftlig første skoledag etter fraværet.

c) Hvis en elev må gå hjem i løpet av skoledagen, skal det gis skriftlig melding til hjemmet. Denne skal underskrives av foresatte og være med første skoledag etter fraværet.

d) Ved fravær på 1-3 dager skal fraværet dokumenteres skriftlig med foresattes underskrift første skoledag etter fraværet.

e) Foresatte oppfordres til å melde fra om fravær per telefon eller på annen avtalt måte, før skolestart første fraværsdag.

f) Ved fravær på mer enn 3 dager skal skolen varsles senest den fjerde dagen. Skolen må da ha beskjed om hvor lenge fraværet er antatt å vare, og de foresatte bør orientere seg om hva som skjer på skolen i perioden eleven er borte.

g) Hvis man for ungdomsskoleelever tenker å søke om å få fraværet avkortet på vitnemålet, må lege oppsøkes for å få utstedt en legeattest. Attesten vedlegges søknad om fraværsavkorting (jf. dokumentasjonsansvar). Se egne retningslinjer.

2. Rutiner for å søke permisjon og dokumentasjon av fravær ved permisjon:

a) De foresatte kan søke permisjon fra undervisningen på vegne av sine barn. Permisjon på 1-3 dager søkes det om til kontaktlærer i meldingsbok. Meldingsboka fungerer da som dokumentasjon på gyldig fravær når kontaktlærer har signert.

b) Permisjon i 4-10 dager må søkes på eget skjema og stiles til rektor. Det gis ikke sammenhengende permisjon ut over 10 skoledager. Det skriftlige svaret fra rektor er gyldig dokumentasjon hvis det søkes avkorting av fravær på vitnemål for ungdomsskoleelever.

c) Dersom foresatte tar elever ut av skolen ut over 10 skoledager, vil eleven bli skrevet ut av skolen. Foresatte overtar det formelle ansvaret for elevens opplæring i perioden og må selv melde eleven inn på skolen igjen ved tilbakekomst.

3. Rutiner for oppfølging av fravær

a) På 1.-4.trinn skal skolen ta kontakt med hjemmet første fraværsdag dersom en elev ikke kommer på skolen og skolen ikke har fått varsel om fraværet.

b) Kontaktlærer på alle trinn skal ta kontakt med hjemmet hvis eleven ikke kan dokumentere fravær fra enkelttimer, enkeltdager eller hvis en elev er borte i mer enn 3 dager uten at de foresatte har tatt kontakt med skolen.

c) Hvis en elev har udokumentert fravær på mer enn 4 hele dager eller 5 enkelttimer i løpet av 3 mnd, vil de foresatte bli skriftlig innkalt til et møte med kontaktlærer der det gjøres avtale om hvordan fraværet skal følges opp både fra hjemmet og fra skolen. Avtalen skal være skriftlig og undertegnes av begge parter.

d) Dersom det udokumenterte fraværet fortsetter, eller hvis eleven har et fravær som overstiger 10 dager i løpet av et semester, vil de foresatte få skriftlig innkalling til en samtale på skolen. Målet med samtalen er å komme fram til strategier for å unngå videre fravær. I tillegg skal de foresatte gjøres oppmerksom på følgene ved fortsatt fravær (se 3e og 4a under). Det skal føres referat fra møtet. På ungdomstrinnet skal sosiallærer delta på møtet og følge opp eleven i samarbeid med kontaktlærer. PPT kan delta dersom de foresatte ønsker det/ samtykker i det. Tiltaksteamet/sos.pedteamet ved skolen skal varsles om fraværet og om at de foresatte er innkalt til møte.

e) Hvis fraværet overstiger 15 dager som verken er attestert av lege, eller det er søkt permisjon for i løpet av et semester, vil skolen rutinemessig varsle barnevernet med bekymring om at fraværet går betydelig ut over elevens rett og plikt til opplæring.

4. Om fravær og vurdering i fag i ungdomsskolen

a) Det finnes ingen prosentgrense for hvor mye en elev må være til stede i undervisningen for at lærer skal ha vurderingsgrunnlag i faget. Forskriften til opplæringsloven sier tydelig at lærer skal strekke seg langt for å skaffe nødvendig vurderingsgrunnlag, men samme forskrift understreker også at det er elevens plikt å møte til og delta aktivt i undervisningen.

b) Hvis det er fare for at en elev ikke vil få vurdering pga manglende vurderingsgrunnlag, skal de foresatte varsles om dette skriftlig.