Salgsstedets registreringsplikt

I henhold til tobakksskadeloven § 4 er det salgsstedet selv som har registreringsplikt. For å registrere en virksomhet må du ha en bestemt rolle i virksomheten - daglig leder, styrer eller lignende. 

Salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker uten registrering i registeret er forbudt. 

Plikten til å registrere virksomheten gjelder både permanente salgssteder, salgssteder som selger deler av året og salgssteder for en enkelt anledning.

  • Dersom virksomheten har flere salgssteder skal alle salgsstedene registreres. 
  • Ved endringer i faktiske forhold på salgsstedet plikter virksomheten å endre opplysningene i registeret innen 30 dager. 

Ønsker du å registrere din virksomhet eller endringer i din virksomhet gå til Tobakkssalgs- og bevillingsregisteret

Kommunens tilsynsplikt

Kommunene skal føre tilsyn med fysiske salgssteder og Helsedirektoratet skal føre tilsyn med grossister og utvalgte steder. Tilsynsplikten fremgår av tobakksskadeloven § 35, samt tobakkssalgsforskriften kapittel 7

Det skal føres tilsyn så ofte behovet tilsier, likevel slik at hvert salgssted skal kontrolleres minst én gang årlig. Sammenlagt er kommunen forpliktet til å utføre minst to ganger så mange kontroller som det er salgssteder i kommunen. 

Kommunen skal føre tilsyn med at registrerte detaljister overholder følgende bestemmelser i tobakksskadeloven:

  • Registreringsplikt for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker, jf. § 4
  • Internkontroll, jf. § 5
  • Salg av tobakksvare (aldersgrense, selvbetjening, gratisutdelig og rabatt) jf. §§ 17-21
  • Reklameforbudet inkl. sponsing og oppstillingsforbudet jf. §§ 22-24
  • Krav til merking og utforming av tobakksvarer (standardiserte pakninger, helseadvarsler, minstestørrelser) jf. §§ 30-33
  • Salgsforbudet jf. § 36 b
  • Forbud mot enkelte produktkategorier jf. § 42

Tilsynet skal særlig ha fokus på aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll.

For veiledning til internkontroll se Tobakkssalgsforskriften §15 og helsedirektoratet om Internkontroll §5

Lillehammer kommune har engasjert kontrollfirmaet Trygg24 AS for å utføre kontroll etter tobakkskadeloven. Representanter for selskapet må gis adgang til salgsstedet dersom de ber om det.

Reaksjonsformer

Dersom noen av bestemmelsene nevn i tobakkskadeloven § 35 er overtrådt, kan kommunen pålegge retting og tvangsmulkt jf. tobakkskadeloven § 36.

Gebyr for salgssteder

Med hjemmel i tobakkssalgsforskriften § 33 kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig avgift fra salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker. Avgiften skal dekke utgiftene med tilsynet. Tilsynsmyndigheten er gitt kompetanse til å fastsette en lavere avgift dersom avgiften anses dekkende for tilsynsplikten. 

Lillehammer kommune har justert den årlige avgiften for faste salgssteder til et lavere gebyr enn det som følger av tobakkssalgsforskriften § 33. Den årlige avgiften reduseres imidlertid med mulighet for behov til å justere opp i årene fremover. 

Klage

Enkeltvedtak fattet av kommunen etter tobakksalgsloven §§ 36, 36 a og 36 b kan påklages til Fylkesmannen, jf. tobakksalgsloven § 37 a.