Opplæringslovens kap9A med  krav om elevers rett til et trygt og godt fysisk og psykososialt miljø er også gjeldende i skolefritidsordningen.

Organisering

Lillehammer kommunestyre er eier av skolefritidsordningen. Det administrative ansvaret er delegert til skolesjefen. Rektor har det pedagogiske og økonomiske ansvaret for skolefritidsordningen. SFO – leder har delegert myndighet fra rektor og har ansvaret for daglig drift.

Opptakskriterier

Alle barn på 1. – 4.årstrinn og barn med særskilte behov på 5. – 7.årstrinn, skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på.

Opptaksperiode

Hovedopptak er 1.april for oppstart i august. Det kan utover dette søkes om plass gjennom hele året.

Opptak

www.lillehammer.kommune.no/SFO → klikk på søkeportal og søk, uten å logge inn med MinID eller BankID.

Endring og oppsigelse.

www.lillehammer.kommune.no/SFO → klikk på søkeportal. For å logge inn, benytter du MinID eller BankID. Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved reduksjon av plass.

Oppholdstid

Det gis tilbud om 20%, 40%, 50%, 60%, 80% og 100% plass, basert på hele dager over en fast turnus som avtales med skolens SFO. Morgenåpent kan benyttes fritt uansett plass - størrelse.

Det gis også tilbud om å benytte SFO kun om morgenen, unntatt i skolens ferier. For dette betales en pris uavhengig av hvor mange morgener som benyttes.

Ordinær åpningstid er kl. 07.30 – 16.30. Åpningstiden kan utvides til kl. 07.00 – 17.00 ved de skolefritidsordningene der det er minst 5 barn, som har fast behov for et slikt tilbud.

SFO har 3 planleggingsdager i året og SFO er da stengt. SFO holder stengt i forbindelse med jul og påske.

SFO gir heldagstilbud i høst- og vinterferien, samt 1 – 2 uker etter skoleslutt og 2 – 3 uker før skolestart.

Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen vedtas årlig av kommunestyret.

Oppholdsavgiften betales med forfall den 20. i hver måned. En avkortning i foreldrebetalingen gis i juni og august ut fra sluttdato i juni og startdato i august. Det betales t.o.m. den dato man har plass i vårhalvåret og f.o.m. oppstartdato i høsthalvåret.

Tilbudet i høst- og vinterferien inngår i månedspris.

Det gis søskenmoderasjon kun på hel plass. Moderasjonen utgjør 50% reduksjon for 2.barn, og 75% reduksjon for 3.barn eller flere.

Priser SFO fra 01.01.2018

SFO 100%                   kr 2871
SFO 80%                     kr 2584
SFO 60%                     kr 2010
SFO 50%                     kr 1723
SFO 40%                     kr 1436
SFO 20%                     kr  861

Morgenåpent                kr  728

100% - 50% mod.        kr 1436
100% - 75% mod.        kr  718

Kjøp av ekstradager/enkeltdager:
Elever med fast plass    kr 213 pr dag pr barn.
Elever uten fast plass    kr 258 pr dag pr barn.

Kjøp av enkeltdager i høst-, vinter- og sommerferien:  
Elever med fast plass    kr 273 pr dag pr barn.
Elever uten fast plass    kr 328 pr dag pr barn.

Matservering er ikke lagt inn i tilbudet.