I henhold til forskrift om skogfond o.a. plikter skogeier å avsette midler til eiendommens skogfond ved salg av virke. Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier kan velge å sette av midler tilsvarende fra 4 til 40% av tømmerets bruttoverdi til dette fondet. Skogfondsmidlene skal brukes til langsiktige investeringer som er faglig, økonomisk, og økologisk forsvarlige og i samsvar med skoglovens formål og forskrifter.

Skogeieren har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondsordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplan-prosjekter. 

Hva kan skogfond med skattefordel brukes til?

1) Skogkulturtiltak som omfatter administrasjon og gjennomføring. Herunder fornying og
    etablering av skog samt kvalitets og produksjonsfremmende tiltak bortsett fra felt
    for juletre og pyntegrønt.  
2) Bygging, ombygging og opprustning av skogsveger
3) Vedlikehold av skogsbilveger som inngår i det permanente vegnettet herunder
    velteplasser.
4) Miljøtiltak i forbindelse med vern av biologisk mangfold i skog.
5) Skogbruksplanlegging og miljøregistrering
6) Investeringer i bioenergitiltak med sikte på produksjon av varme for levering.
7) Forsikringer mot stormskade og skogbrann
8) Kursvirksomhet
9) Oppmerking av eiendomsgrenser

Veileder fra landbruksdirektoratet her

Faktura som kan dekkes av skogfond - veileder til elektronisk søknad

Veileder til elektronisk utbetaling av skogfond via Altinn.pdf

Dersom du ikke får logget inn på skogfondskonto via Altinn, finner du også tradisjonelt skjema for utbetaling her