Plan for skole / hjemsamarbeid

 

 

På Røyslimoen skole ønsker vi å samarbeide nært med foreldrene. Det vil vi fordi vi mener foreldrene er våre beste samarbeidspartnere i å skape en god hverdag for den enkelte elev ved vår skole.

På Røyslimoen skole ønsker vi å ha et systematisk og bevisst samarbeid med hjemmene. Vi vil at foreldre som kontakter skolen skal oppleve å bli mottatt på en god måte uavhengig av hvem de kommer i kontakt med på skolen.

Samarbeidet mellom skole og hjem skjer på ulike nivåer:

Skolenivå: Skolens ledelse- Foreldrenes Arbeids Utvalg (FAU)

Trinn-nivå: Kontaktlærer- foreldrekontakter

Elevnivå: Enkeltlærere- enkelteleven med foreldre.

Skolenivå:

Rektor

Foreldrenes Arbeids Utvalg (FAU)

Opplysninger/ansvar

Når?

Møte for foreldrekontaktene.

 

FAU-leder har ansvaret for møtet i samarbeid med skolen

Ved skole-start

FAU - møter

FAU kaller inn

Ca. hver 6. uke

Møter og samtaler av uformell art mellom rektor og FAU leder/saksansvarlig i FAU etter behov

Skolen og FAU - representanter tar kontakt

Etter behov

 

Trinn-nivå:

Kontaktlærer

Foreldrekontakter

Opplysninger/ansvar (se for øvrig oversikt over skole -hjem samarbeidet for hvert enkelt trinn)

Når?

Forberedelsesmøter i forkant av foreldremøter.

  • Kontaktlærer har ansvaret for å ta kontakt med klassekontaktene og FAU-representant for å planlegge foreldremøtene.
  • Avklare sakliste og fordele oppgavene.

Høst

og vår

Arrangere minst to foreldremøter pr. skoleår

 

  • Kontaktlærer og foreldrekontakt inviterer til møtet i samarbeid.
  • På alle møter skal klassemiljø/mobbing/ utestenging være tema i en eller annen form.
  • På foreldremøtet om høsten skal alle lærerne som skal arbeide på trinnet, presenteres.
  • På møtet i vårhalvåret skal det velges foreldre-kontakter.

Høst

og vår

Kontakt av uformell og formell art

  • Begge parter tar kontakt.

Etter behov

Tiltak som styrker det sosiale samholdet på trinnet/i gruppa

  • Foreldrene har ansvaret

Vår og høst

Ukentlig informasjon

  • På ukeplanen/ arbeidsplanen. Fellesbeskjeder fra foreldre kan leveres kontaktlærer.

Team

 

Elevnivå:

Kontaktlærer, timelærere, spesialpedagoger,

Foreldre

Opplysninger/ansvar

Når?

Utviklingssamtaler

 

 

 

 

  • Kontaktlærer kan i samarbeid med teamet og foreldrekontakter velge å gjennomføre samtalene på alternative måter. Alternativt opplegg skal drøftes og godkjennes av rektor.
  • Alternative tidspunkt drøftes og godkjennes av rektor.

 

  • Minimum 30 min
  • Foreldre/foresattes og elevens navn skal brukes når lærerene inviterer til samtalene.
  • Hjemmet velger hvem som møter til samtalen
  • Det brukes samme skjema til forberedelse for hjemmet på hele trinnet.
  • Skjemaet skal returneres skolen noen dager i forveien, og hjemmet skal prioritere ett eller flere områder/emner som de ønsker å snakke med læreren om.
  • Avtaler som gjøres skrives opp, og det skal være avklart hvordan arbeidet følges opp.

Minst to ganger årlig

 

Høst: innen 1.des.

 

Vår: innen 1.mai

 

 

Individuelle samtaler

  • Lærer eller foreldre tar kontakt

Etter behov

 

Høsten på 1. trinn skal det gjennomføres samtaletimer umiddelbart etter skolestart. Foreldrene gir informasjon om sitt barn til lærerne.

Det skal skrives referat fra foreldremøtene som skal distribueres til alle og legges ut på nettet.

Skole– hjemsamarbeid – 1 trinn

1: Det skal være informasjonsmøte for nye foreldre før ungene starter på skolen. Dette møtet kaller skolen inn til og målet er å gi informasjon fra skolen og skolens samarbeidspartnere, FAU, PPT og helsetjenesten. Møte kan sammenfalle med førskoledagen. Til dette møtet skal det lages ei mappe/en perm som alle elevene/foreldrene får, med kort info om skolen/SFO, FAU, PPT, helseforebyggende arbeid, info om/søknadsskjema til SFO, trivselsregler, mobilskole og annet som skolen mener er viktig. Mappa skal leveres ut på infomøtet i mai.

2: Det er foreldremøte med lærerne på 1.trinn innen utgangen av august, dette kaller også skolen inn til. På dette møtet skal det velges foreldrekontakter og en FAU-representant m/vara, samt at en blir kjent og får opplysninger om skoleoppstart.

3: Hovedmålet for skole-hjem-samarbeidet første året bør være å bli kjent med hverandre, - drøfte hvilke forventninger foreldrene og skolen har til hverandre, - hva foreldrene ønsker å vite om undervisningsplanene, - hva innholdet i første skoleåret er, og hvilke mål skolen/læreren skal ha for opplæringen.

4: Trivsel skal være et bærende drøftingstema på alle foreldremøter. Drøftinger om hva en skal gjøre dersom barn ikke trives, blir plaget eller har adferd som går ut over andre og/eller skolens regler, er viktig hele skolegangen.

5: Alle trinn SKAL ha tiltak som styrker det sosiale samholdet på trinnet/i gruppa, min. ett i høsthalvåret og ett i vårhalvåret. Disse tiltakene er foreldrenes ansvar.

 

Skolen skal påse at foreldrene får den informasjonen som er viktig for et godt skole– hjemsamarbeid.

 

Skole –hjemsamarbeid – 2 trinn

 

 

1: Hovedmålet for skole-hjemsamarbeidet bør fortsatt være å bli kjent med hverandre, vite hvem som er foreldre til hvem, drøfte hvilke forventninger foreldrene og skolen har til hverandre, hva foreldrene ønsker å vite om undervisningsplanene og hva innholdet i andre skoleåret er.

2: Det skal være informasjon om og kjennskap til bruk av arbeids – lekse og ukeplaner, og om behovet for foreldrenes medvirkning i skolearbeidet. Skolen/læreren skal vise hva målene med opplæringen skal være, og hvordan de skal synliggjøres i det daglige arbeidet.

3: Lese-skrive-regneopplæringen, - hva skal foreldrene vite/bidra med?

4: Trivsel skal være et bærende drøftingstema på alle foreldremøtene. Drøftinger om hva en skal gjøre dersom barn ikke trives, blir plaget eller har adferd som går ut over andre og/eller skolens regler, er viktige hele skolegangen.

5: Alle SKAL ha tiltak som styrker det sosiale samholdet på trinnet/i gruppa, min. ett i høsthalvåret og ett i vårhalvåret. Disse tiltakene er foreldrenes ansvar.

Skolen skal påse at foreldrene får den informasjonen som er viktig for et godt skole- hjemsamarbeid.

 

Skole– hjemsamarbeid – 3 trinn

1: Hovedmålet for skolehjem-samarbeidet bør være å drøfte hvilke forventninger foreldrene og skolen har til hverandre, hva foreldrene ønsker å vite om undervisningsplanene, hva innholdet i tredje skoleåret er.

2: Det skal være informasjon om og kjennskap til bruk av arbeids – lekse og ukeplaner, og om behovet for foreldrenes medvirkning i skolearbeidet.
     
Skolen/læreren skal vise hva målene med opplæringen skal være, og hvordan de skal synliggjøres i det daglige arbeidet.

3: Lese-skrive-regneopplæringen, videre arbeid - hva skal foreldrene vite/bidra med?

4: Trivsel skal være et bærende drøftingstema på alle foreldremøter. Drøftinger om hva en skal gjøre dersom barn ikke trives, blir plaget eller har adferd som går ut over andre og/eller skolens regler, er viktige hele skolegangen.

5: Nettvett skal være ett av temaene på foreldremøtene på 3.trinn.

6: Alle SKAL ha tiltak som styrker det sosiale samholdet på trinnet /i gruppa, min. ett i høsthalvåret og ett i vårhalvåret. Disse tiltakene er foreldrenes ansvar.

Skolen skal påse at foreldrene får den informasjonen som er viktig for et godt skole- hjemsamarbeid.

 

Skole– hjemsamarbeid – 4 trinn

1: Hovedmålet for skole-hjemsamarbeidet bør være å drøfte hvilke forventninger foreldrene og skolen har til hverandre, hva foreldrene ønsker å vite om undervisningsplanene, hva innholdet i fjerde skoleåret er.

2: Det skal være informasjon om og kjennskap til bruk av arbeids – lekse og ukeplaner, og om behovet for foreldrenes medvirkning i skolearbeidet

Skolen/læreren skal vise hva målene med opplæringen skal være, og hvordan de skal synliggjøres i det daglige arbeidet.

3: Hvilke endringer i fag og arbeidsmengde møter elevene ved overgangen til 5.trinn?

4:Trivsel skal være et bærende drøftingstema på alle foreldremøter. Drøftinger om hva en skal gjøre dersom barn ikke trives, blir plaget eller har adferd som går ut over andre og/eller skolens regler, er viktige hele skolegangen.

5: Nettvett skal være ett av temaene på foreldremøtene på 4.trinn.

6: Alle SKAL ha tiltak som styrker det sosiale samholdet på trinnet/i gruppa, min. ett i høsthalvåret og ett i vårhalvåret. Disse tiltakene er foreldrenes ansvar.

Skolen skal påse at foreldrene får den informasjonen som er viktig for et godt skole- hjemsamarbeid.

Skole– hjemsamarbeid – 5 til 7 trinn

1: Hovedmålet for skole-hjemsamarbeidet bør fortsatt være å drøfte hvilke forventninger skolen og foreldrene har til hverandre. Det skal avklares hvilke faglige tema/arbeidsmetoder en ønsker å drøfte. Årsplanene skal gjøres kjent.

2: Det skal være informasjon om og kjennskap til bruk av arbeids – lekse og ukeplaner, og om behovet for foreldrenes medvirkning i skolearbeidet

Skolen/læreren skal vise hva målene med opplæringen skal være, og hvordan de skal synliggjøres i det daglige arbeidet.

3: Det skal legges vekt på at foreldrene kjenner hverandre og hvem av elevene de er foreldre til. Forebyggende arbeid og bevissthet om egne valg bør vektlegges som overgang til det å bli ungdom. Hvilke tema som skal behandles på de ulike trinn, skal være et drøftingstema mellom foreldrekontaktene og lærerne.

På 7. trinn er det viktig å arbeide grundig med overgangen til ungdomsskolen, i samarbeid med mottakende ungdomsskole.

4: Trivsel skal være et bærende drøftingstema hele skolegangen. Drøftinger om hva en skal gjøre dersom barn ikke trives, blir plaget eller har adferd som går ut over andre og/eller skolens regler, er viktige hele skolegangen.

5: Nettvett skal være ett av temaene på foreldremøtene på 5., 6. og 7.trinn

6: Alle SKAL ha tiltak som styrker det sosiale samholdet på trinnet/i gruppa, min. ett i høsthalvåret og ett i vårhalvåret. Disse tiltakene er foreldrenes ansvar.

7: På 7. trinn kan det være mer enn to foreldremøter dersom dette er viktig for overgangsarbeidet mot ungdomsskolen. Foreldrekontaktene eller lærerne kan ta initiativet til dette.

Skolen skal påse at foreldrene får den informasjonen som er viktig for et godt skole- hjemsamarbeid.