Barnas skolehverdag er et felles ansvar for både skolen og hjemmet. Foreldrene har hovedansvaret for å legge til rette for at barna deres utvikler seg og lærer (barneloven), mens skolen skal hjelpe foreldrene med dette (opplæringsloven). God dialog mellom foreldrene og skolen betyr mye for hvordan barnet har det på skolen. Forskning viser at foreldrenes engasjement i barnas skolehverdag er svært viktig for barnas læring og trivsel.

Et godt hjem–skole-samarbeid bidrar til 

  • å støtte hvert enkelt barn 
  • å skape et godt miljø i klassen/gruppen 
  • å skape en god skole

Skolen plikter å sørge for et godt hjem-skole-samarbeid, og skal invitere til og lære opp foreldrene i dette. Skolen skal legge til rette for god dialog med hjemmene i løpet av året og gjennom 
systematiske samtaler og skal skolen dele informasjon med foreldrene om barnas skolehverdag. Foreldrene på sin side har ansvar for å følge opp kontakten, gi skolen innspill og informasjon og delta i samarbeidet. Når hjem-skole-samarbeidet er godt, er det lettere for skolen å legge til rette for læring og trivsel. Da vet også foreldrene hvordan de skal støtte barnet sitt, og de får tillit til skolen.
I løpet av skoleåret vil det arrangeres to foreldremøter og 2 utviklingssamtaler. Hensikt med foreldremøter er å skape et trygt møtested for ALLE foreldre der foreldrene blir kjent med hverandre og med skolen og skape en arena der foreldre og skole kan utveksle og drøfte 
erfaringer og kunnskap.

Utviklingssamtaler. 
Alle elever har fra 1.klasse rett til: 

  • Dialog med kontaktlæreren om sin sosiale utvikling.
  • Halvårsvurdering uten karakter der faglærer beskriver elevens kompetanse i fagene og gir veiledning om hvordan de kan øke kompetansen sin.
  • Halvårsvurdering uten karakter i orden og i oppførsel. 

Les med om skole-hjem-samarbeidet på Udir sine hjemmesider eller FUG sine hjemmesider