Skolehelsetjenesten skal systemrettet samarbeide med skolen for å bidra til å sike elevene et godt fysisk og psykososialt miljø.

Hvem får tjenesten ?
Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i grunnskolen og i videregående skole i kommunen, både kommunale og private. Tjenesten i fylkeskommunale videregående skoler blir ivaretatt av egne helserådgivere.

Pris
Tjenesten er gratis.

Skolehelsetjenestens mål:

Fremme psykisk og fysisk helse
Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
Forebygge sykdom og skade
Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?
Hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse og å klare utfordringer som hverdagen gir, enten individuelt eller i gruppe.
Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning videre, individuelt eller i grupper.

Hvordan?
Ved å være et lavterskeltilbud til alle familier.
Helseundersøkelser.
Vaksinering etter https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/
Råd og veiledning til barn og foreldre individuelt eller i gruppe.
Helseopplysning/undervisning individuelt, igruppe eller i klasse.

Delta i tverrfaglig team på skolen.
Bidra i det tverrfaglige samarbeidet i kommunen forøvrig.
Samarbeide med foreldre og lærere etter behov.

Program for skolehelsetjenesten deles ut til foreldre ved skolestart, og kan også  fås ved å henvende seg til helsesøster på den enkelte skole.

Helsesøster har taushetsplikt.

For mer informasjon eller kontakt:
Alle skoler i byen har helsesøter som er på skolen til faste tider. Ønsker du kontakt med helsesøster på din skole, gå til skolens hjemmeside og velg skolehelsetjenesten/helsesøter.

Grunnskolen i Lillehammer: http://www.lillehammer.kommune.no/grunnskole.186678.no.html

Eller kontakt Lillehammer helsestasjon, Storgata 170, 2615 Lillehammer, telefon 61 22 17 70

Lover, forskrifter og retningslinjer
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se https://lovdata.no/sok?q=helse-+og+omsorgstjenesteloven

https://lovdata.no/sok?q=Forskrift+om+milj%C3%B8rettet+helsevern+i+barnehager+og+skoler
https://lovdata.no/sok?q=Pasient-+og+brukerrettighetsloven
https://lovdata.no/sok?q=Helsepersonelloven
https://lovdata.no/sok?q=helse-+og+omsorgstjenesteloven
https://lovdata.no/sok?q=Forskrift+om+helsestasjons-+og+skolehelsetjenesten

http://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/3592722.1850.tdqewrfbap/Skolehelseplan%202016.pdf

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten


 
Teamkoordinator Ive Staune-Mittet
Dokumentansvarlig: Brita Ødegaard