Desentralisert ordning for kompetansutvikling
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling er den statlige modellen for organisering og finansiering av utviklingsarbeid i skolen. Det er gitt føringer på at det skal være regional koordinering og samarbeid, regionene skal også ha samarbeid med en høgskole.

Lillehammer samarbeider med Gausdal og Øyer, og vår høgskolekontakt er Høgskolen Innlandet.

Gjennom ordningen med desentralisert kompetanseutvikling har Lillehammer-skolen i 2018 hatt hovedfokus på pedagogisk ledelse i skolen gjennom å styrke ledergruppenes kompetanse på dette. En god ledelse er svært viktig for å få til et godt profesjonsfellesskap i skolene, og et godt profesjonsfellesskap er nødvendig for at lærerne skal kunne dele, reflektere og videreutvikle sin egen praksis til elevenes beste.

For arbeidet i 2019 har målet vært todelt: 

  • Videreutvikle ledelsen av profesjonsfellesskapet på den enkelte skole.  
  • Arbeid med implementering av revidert læreplan (gjeldende fra høst 2020) 

For at lærerne i Lillehammer-skolen skal være best mulig forberedt på å jobbe etter den reviderte læreplanen fra høsten 2020, har det skoleåret 2019/ 2020 vært arrangert fagnettverk i alle fag. Lillehammer kommune prioriterte mye ressurser i form av tid og tildelte midler til at flest mulig av lærerne skulle delta.  

 

Tidlig innsats, overgang barnehage-skole og begynneropplæring
Barnehage og skole er begge arenaer for danning, omsorg og læring. Både barnehage og skole skal bidra til en god start på livet og til livslang læring.

I Lillehammer kommune er det 12 kommunale barnehager og 16 private barnehager som avgir barn til kommunens 7 barneskoler og 2 friskoler.

Kommunen har en overordnet plan for overgangen og sammenhengen mellom barnehage og skole. Planen har som formål å:

  • sikre sammenheng og kontinuitet mellom barnehage og skole
  • ivareta kvaliteten og systematikken i femårsgruppene og i begynneropplæringen
  • bidra til at alle barn og unge, uavhengig av behov og forutsetninger, deltar og lærer
  • i et inkluderende fellesskap sammen med jevnaldrende

Planen inneholder rutiner for samarbeid i overgangen og et rammeverk som skal sikre felles elementer siste året i barnehagen og i begynneropplæringen i Lillehammer-skolen. Planen er forpliktende for alle kommunale barnehager og skoler, og det er barnehage- og skoleledelsens ansvar (ved styrer og rektor) å følge opp arbeidet med implementeringen og arbeidet i egen barnehage og på egen skole.

Sosiallærere på alle skoler 
Fra høsten 2018 er det tilsatt sosiallærere på alle skoler, tidligere har det kun vært på ungdomsskoler. Hvor stor stilling den enkelte har som sosiallærer varierer etter hvor stor skolen er. 
Sosiallærerne har litt ulike oppgaver ut ifra skolens behov og størrelse. Sentralt er å være tilstede for elever som føler behov for støtte og noen voksne å snakke med, samt delta i det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø for alle. 
Etter initiativ fra sosiallærerne er det nå etablert nettverk. Skolekontoret har, sammen med SLT-koordinator, ansvaret for å koordinere og gjennomføre disse nettverkene. Innholdet i nettverkene er de i stor grad med å bestemme selv.  Det er viktig at de får tid til å forme rollen sin sammen med ledelsen og resten av kollegiet på sin skole. 

Et lag rundt eleven, etablering av lavterskelteam og tverrfaglig team
Lillehammer kommune har siden 2017 deltatt i et utviklings- og forskningsprosjekt i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus. I prosjektet har forskere effektevaluert ulike utviklingstiltak som ble igangsatt for å bedre det flerfaglige samarbeidet i skolen. 

Hovedmålet i prosjektet har vært å forbedre samarbeidet og dialogen mellom skolene og de etablerte støttefunksjonene rundt skolen, med formål å bedre læringsmiljøet og øke læringsutbyttet for elevene.

PPT har økt sin tilstedeværelse ute i skolene for i større grad kunne veilede skolene ved behov. Skolene skal nå ha en fast PP-veileder tilgjengelig fast en dag i uka. I tillegg er det nå helsesykepleiere på alle skolene. For å få systematikk rundt arbeidet er det etablert ukentlige møter for et lavterskelteam, her samarbeider sosiallærer, PP-veileder og helsesykepleier i skolehverdagen. I tillegg er Ungdomsbasen med på ungdomsskolene. Her kan alle instansene ta opp saker de ønsker å drøfte, og en kan koordinere og sikre oppfølging av enkeltelever. Målet er et målrettet, tverrfaglig, praktisk arbeid i hverdagen i skolen, til det beste for elevene. I dette teamet kan en også vurdere hvilke saker som bør tas opp i tverrfaglig team. 

Det er tverrfaglig team på skolene. Støttefunksjonene som er med i tverrfaglige team er PPT, barnevern, fysioterapitjenesten og helsesykepleiere. Målet med å ha tverrfaglig team er at saker tas tak i på et tidlig tidspunkt og at gjennomdrøftede tiltak med faglig tyngde settes i gang raskt. Tverrfaglig team er også åpen for foreldre som kan møte skolen og støttefunksjonene på et tidlig tidspunkt og sammen kan de finne gode løsninger til elevens beste. 

Endringer i skolestruktur
Det er lagt ned to skoler de siste årene. I Lillehammer er det nå seks barneskoler, to ungdomsskoler og en skole som har 1. - 10.trinn.