Desentralisert ordning for kompetanseutvikling

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling er den statlige modellen for organisering og finansiering av utviklingsarbeid i skolen. Det er gitt føringer på at det skal være regional koordinering og samarbeid, regionene skal også ha samarbeid med en høgskole.

Lillehammer samarbeider med Gausdal og Øyer, og vår høgskolekontakt er Høgskolen Innlandet.

Gjennom ordningen med desentralisert kompetanseutvikling har Lillehammer-skolen hovedfokus på pedagogisk ledelse i skolen gjennom å styrke ledergruppenes kompetanse på dette. En god ledelse er svært viktig for å få til et godt profesjonsfellesskap i skolene, og et godt profesjonsfellesskap er nødvendig for at lærerne skal kunne dele, reflektere og videreutvikle sin egen praksis til elevenes beste.

Arbeidet gjennom desentralisert ordning er todelt:

  • Ledernettverk på regionsnivå: Videreutvikle ledelsen av profesjonsfellesskapet på den enkelte skole.  
  • Skolebasert oppfølging: skolene i Lillehammer har mulighet for veiledning fra HINN i hvordan lede utviklingsarbeidet ved egen skole. Skolene er ulike, og har ulik type veiledning ut ifra behov. Innhold og struktur drøftes jevnlig mellom skoleeier, rektorene og HINN. 

 

Tidlig innsats, overgang barnehage-skole og begynneropplæring

Barnehage og skole er begge arenaer for danning, omsorg og læring. Både barnehage og skole skal bidra til en god start på livet og til livslang læring.

I Lillehammer kommune er det 12 kommunale barnehager og 16 private barnehager som avgir barn til kommunens 7 barneskoler og 2 friskoler.

Kommunen har en overordnet plan for overgangen og sammenhengen mellom barnehage og skole. Planen har som formål å:

  • sikre sammenheng og kontinuitet mellom barnehage og skole
  • ivareta kvaliteten og systematikken i femårsgruppene og i begynneropplæringen
  • bidra til at alle barn og unge, uavhengig av behov og forutsetninger, deltar og lærer
  • i et inkluderende fellesskap sammen med jevnaldrende

Planen inneholder rutiner for samarbeid i overgangen og et rammeverk som skal sikre felles elementer siste året i barnehagen og i begynneropplæringen i Lillehammer-skolen. Planen er forpliktende for alle kommunale barnehager og skoler, og det er barnehage- og skoleledelsens ansvar (ved styrer og rektor) å følge opp arbeidet med implementeringen og arbeidet i egen barnehage og på egen skole.

 

Sosiallærere på alle skoler 

Det er tilsatt sosiallærere på alle skoler. Hvor stor stilling den enkelte har som sosiallærer varierer etter hvor stor skolen er. 

Sosiallærerne har litt ulike oppgaver ut ifra skolens behov og størrelse. Sentralt er å være til stede for elever som føler behov for støtte og noen voksne å snakke med, samt delta i det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø for alle. 

Etter initiativ fra sosiallærerne er det nå etablert nettverk. Skolekontoret har, sammen med SLT-koordinator, ansvaret for å koordinere og gjennomføre disse nettverkene. Innholdet i nettverkene er de i stor grad med å bestemme selv. 

Lavterskelteam

Det er etablert lavterskelteam på alle skolene i Lillehammer- skolen. I teamet sitter sosiallærer, skolen sin faste kontaktperson fra PPT og skolen sin faste helsesykepleier. I tillegg er Ungdomsbasen med på ungdomsskolene. De har faste møtetider.  

Lavterskelteamene ble etablert for å få en systematikk av arbeidet rundt elevene, og få til en oppfølging på lavest mulig nivå og på et tidligst mulig tidspunkt.  Her kan alle instansene ta opp saker de ønsker å drøfte, og en kan koordinere og sikre oppfølging av enkeltelever. Det samarbeides også her om forebyggende tiltak inne i grupper. Målet er et målrettet, tverrfaglig, praktisk arbeid i hverdagen i skolen, til det beste for elevene.  

Skolekontoret arrangerer nettverksmøter for alle lavterskelteamene i Lillehammer – skolen minimum en gang i året.