Slik følger barnevernet opp bekymringsmeldingen din

Bekymringsmeldinger til barnevernet blir gjennomgått snarest og innen en uke. I løpet av denne uken kan barnevernet ta kontakt med deg som melder for utfyllende opplysninger. Etter gjennomgang av bekymringsmeldingen besluttes det om bekymringen skal undersøkes videre eller om meldingen skal henlegges. Bekymringsmeldinger fra offentlig ansatte fører i all hovedsak til undersøkelse, så fremt det ikke allerede er åpnet en undersøkelse. Barnevernet vil da ta opplysningene i bekymringsmeldingen inn som opplysninger i aktiv sak.

Barneverntjenesten skal gi den som har sendt melding til barneverntjenesten tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mottatt. Dersom bekymringsmeldingen kommer fra en offentlig instans skal barnevernet også opplyse om hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak.

Dersom det opprettes undersøkelse skal den offentlige melderen få en ny tilbakemelding når undersøkelsen er gjennomført. Den nye tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført og skal inneholde opplysninger om hvorvidt saken er henlagt, eller om barnevernet følger opp saken videre.

Når barneverntjenesten iverksetter tiltak eller har iverksatt tiltak som det er nødvendig at offentlig melder får kjennskap til av hensyn til sin videre oppfølging av barnet, kan barneverntjenesten gi melderen tilbakemelding om tiltakene.

Barneverntjenesten har anledning og rett til å gi opplysninger, jf Lov om barneverntjenester § 6-7, når det er nødvendig for å fremme barneverntjenestens oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Barneverntjenesten kan gi de opplysninger som er nødvendige for at andre offentlige tjenester som for eksempel barnehage og skole skal kunne gi barnet et best mulig tilbud i samarbeid med barneverntjenesten. Barneverntjenesten vil kunne gi opplysninger for å få riktige opplysninger, samt gi opplysninger i et nødvendig samarbeid til barnets beste.