Foretak som oppfyller vilkårene i forskrift av 19.12.14 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd §2 og §4 kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL).

Formålet med ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra landbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme som fordeles på de beste SMIL-sakene i.h.t. lokale prioriteringer i flerårig tiltaksstrategi for SMIL-ordningen i Lillehammer-regionen 2014-2017.

Prioriterte tiltak for SMIL-midler i vår region er: mindre driftstiltak på setrer med mjølke-produksjon, restaurering av bevaringsverdige bygninger, restaurering av kulturminner, restaurering av gammel kulturmark med høyt artsmangfold, tiltak mot forurensing, rydding og merking av stier i kulturlandskapet m.m.

Alle foretak som eier en landbrukseiendom kan søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, også de som leier bort jorda. For at et foretak som ikke driver jorda sjøl skal kunne søke tilskudd, må den som leier arealene være berettiget produksjonstilskudd i jordbruket. Jordbruksforetaket som driver jorda må ha gjødslingsplan, plantevernjournal og kart over alle jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer med forhold av miljømessig betydning (kulturminner, områder m. biologisk mangfold, erosjonsrisikoutsatte arealer o.a.) kartfestet og beskrevet. Foretak som leier bort jorda, må kunne dokumentere at disse kravene er oppfylt når det søker SMIL-tilskudd.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 15.mars.

Hvordan søker jeg om SMIL-midler?

Søknadsskjema finnes her.  Til søknaden skal det lastes opp kart over alle arealene foretaket disponerer med inntegnede miljøforhold, samt en plan over tiltaket med kartfesting og kostnadsoverslag. Søkere må ha gjødslingsplan og sprøytejournal.

Det kan stilles bestemte vilkår for miljøtiltaket. Tiltaket må omsøkes og saken må behandles av kommunen før tiltaket kan igangsettes.

Sjekkliste
SMIL sluttrapport