Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Startlån i Husbanken

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til

 • kjøp av bolig
 • utbedring og tilpasning av bolig
 • toppfinansiering ved bygging av ny bolig
 • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Målgruppe


 • barnefamilier
 • enslige forsørgere
 • funksjonshemmede
 • flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • økonomisk vanskeligstilte husstander

Kriterier/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Pris for tjenesten

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Startlån - Husbanken
Søke startlån? (Husbanken)

Partnere

Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke elektronisk. Bruk lenken nedenfor. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

Du søker om startlån elektronisk. Søknadsskjema finner du ved å trykke på lenken under. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet ta kontakt med Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester på telefon 61 10 78 48


 

Skjema


Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

Vedlegg

 • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
 • Kopi av gyldig legitimasjon

Vedlegg sendes:
 
Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

Nødvendige vedlegg er:
* Siste års selvangivelse
* Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
* Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd.
* Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital.
* Kopi av gyldig legitimasjon .

Søknadsfrist


Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:61 10 77 00
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-02-16 10:53
Gyldig fra2012-10-18
Gyldig til2021-12-31