Pengene skal fordeles på bakgrunn av to årlige søknadsrunder. Halve summen disponeres hver gang og eventuelle ubenyttede midler ved første søknadsrunde overføres til andre runde. Det er utarbeidet en del kriterier som må oppfylles for at et arrangement skal være støtteberettiget. Disse finner du lenger ned i artikkelen.

En oversikt over de arrangementene som har mottatt støtte ved tidligere søknadsrunder finner du her. (DOC) (PDF)

Søknadsfrister

Det er to årlige søknadsfrister. Søknader om støtte til arrangement vil ikke bli behandlet utenom disse. Søknadsfristene er:
•1. februar 2013
•15. september 2013
 

Formålet med ordningen

Det overordnede målet med støtteordningen er økt verdiskaping i regionen, direkte og indirekte (profilering).

Søknadskriterier og forutsetninger

•Bare arrangementer som skal avholdes i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner er støtteberettiget.

•Både idretts- og kulturarrangementer kan støttes.

•For å være støtteberettiget skal arrangementet være av nasjonal eller internasjonal karakter ift deltakelse og oppmerksomhet. Arrangement av regional karakter støttes ikke økonomisk, men kan søke veileding og kompetanse gjennom arrangementskoordinator i Lillehammer Turist.

•Midlene er utviklingsmidler og skal forbeholdes nye arrangementer og nyskaping i forbindelse med eksisterende arrangementer. De kan ikke nyttes til drift eller fysiske investeringer. Honorarer og reisekostnader til innleide artister omfattes heller ikke av ordningen, da dette ikke ansees som et utviklingstiltak.

•For å være støtteberettiget bør det kunne vises til forventede langsiktige effekter ut over det enkelte arrangement (gjentakende arrangementer, spinoff-arrangementer, rekruttering, kompetansebygging etc).

•Arrangementer som kommer i "stille" perioder er særlig ønsket.

•Det skal legges fram et budsjett og en finansieringsplan der det framgår hva slags aktiviteter som skal finansieres av det omsøkte tilskuddet, samt synliggjøres hvilke eventuelle andre aktører man søker om støtte fra. Midlene skal øremerkes konkrete og avgrensende oppgaver.

•For arrangementer som mottar støtte skal merkevaren «Lillehammer» profileres i forbindelse med arrangementet.

•Arrangementer som mottar støtte må akseptere innsyn i arrangementsarbeidet. I etterkant av arrangementet skal det utarbeides en evalueringsrapport med regnskap.

Søknadsskjema

Søknad om støtte skal skrives på eget søknadsskjema. Dette finner du her. (DOC) (PDF)

Ferdig utfylt skjema sendes til lillehammer.kommune.postmottak@lillehammer.kommune.no med kopi til anne.kirsti.ryntveit@lillehammer.kommune.no

Søknadsbehandling

Innkomne søknader vil bli gjennomgått og vurdert av regionkoordinator og arrangementskoordinator. Forslaget til fordeling legges deretter fram til politisk behandling i Regionrådet, som tar endelig stilling til dette. Tildelinger fra første søknadsrunde forventes avklart i regionrådsmøte i mars, mens andre søknadsrunde vil bli avklart i regionrådsmøte i oktober.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om ordningen kontakt arrangementskoordinator Stein B. Olsen på tlf. 977 18 106 eller e-post steinb@lillehammer.com eller regionkoordinator Anne Kirsti Ryntveit på tlf. 90611464 eller e-post akr@lillehammer.kommune.no