Fra 1.1.2020 må alle kommuner saksbehandle søknader om startlån og tilskudd i det elektroniske saksbehandlingssystemet Startskudd. Det kan derfor ikke lenger benyttes papirsøknad. Du søker elektronisk på Husbankens nettsider hvor du finner utfyllende informasjon om ordningene.

Du kan også få informasjon ved Tildelingsenheten for helse-og sosialtjenester Telefonnummer til tildelingsenheten er 61 10 78 48, og er betjent fra kl.09.00-11.00 og kl.13.00-15.00 mandag til fredag.

Du kan få bistand per e-post eller telefon. Hvis du har spørsmål om: 

 • Kommunal bolig eller bostøtte; ta kontakt med Britt Julie Bjørkeli på tlf.: 415 00 661 / britt.julie.bjorkeli@lillehammer.kommune.no
 • Startlån; ta kontakt med Anders Haugen på tlf.: 481 25 333 / anders.haugen@lillehammer.kommune.no
  eller Maren Sigfridstad på tlf.: 947 96 530 / maren.natalie.sigfridstad@lillehammer.kommune.no
 • På grunn av stort press på søknader og redusert saksbehandlingskapasitet er det nå dessverre lang saksbehandlingstid.

  Bostøtte-for deg som har lave inntekter og høye boutgifter

  Bostøtte – for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

  Søknad om bostøtte skjer elektronisk.

  Du:
  må være over 18 år
  kan ikke være student
  kan ikke være i førstegangstjeneste


  Du kan likevel søke bostøtte hvis du:
  er under 18 år og har egne barn
  er student med barn
  er student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse
  er forelder til en hjemmeboende student
  er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme

  Boligen:
  må være en selvstendig bolig med egen inngang
  må ha eget bad og toalett
  må ha en kjøkkenløsning og mulighet for søvn og hvile
   

  Du kan likevel søke hvis du:
  bor i et bokollektiv der boligen er tildelt av kommunen
  bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner
  Kommunen må godkjenne at boligen er egnet for at flere bor sammen og at din boenhet er egnet for deg/dere.

  Kommunen har en kommunal bostøtteordning for personer som bor i omsorgsbolig. Kommunal bostøtte ytes hvis du fyller Husbankens krav til statlig bostøtte.

   

  Startlån

  Startlån
  Søknad om startlån skjer elektronisk.
  Du kan få startlån hvis du ikke får boliglån i vanlig bank. Du må ha høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån, i tillegg til andre nødvendige utgifter. Boliger som finansieres med startlån må ligge i Lillehammer kommune.

  Startlånet skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og om søkeren har benyttet muligheten til sparing. Kommunen kan gjøre unntak hvis husstanden har barn
  eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, dersom refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin, hvis boligsituasjonen hindrer muligheten til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utviklingen av det lokale næringslivet, eller hvis lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. Unge førstegangsetablerende som mangler egenkapital er ikke i målgruppen for startlån. Det er opp til kommunen å vurdere om startlånet innvilges og hvor stort lånet blir.

   

   

  Tilskudd til etablering i eid bolig

  Tilskudd til etablering i eid bolig

  Søknad om tilskudd til etablering skjer elektronisk.
  Hvis du søker om startlån vurderes du automatisk også for tilskudd til etablering. Personer med varig lav inntekt, som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Barnefamilier vil prioriteres. Det er opp til kommunen å vurdere om tilskudd til etablering innvilges og hvor stort tilskuddet blir.

  Tilskudd til tilpasning av bolig

  Tilskudd til tilpasning av bolig

  Søknad om tilskudd til tilpasning skjer elektronisk.

  Hvis du har behov for å tilpasse boligen din slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne, kan du søke om tilskudd til tilpasning. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt. Tilskuddet kan gis både til eid og leid bolig. Både enkel tiltak for å bedre adkomsten til boligen og større ombygginger for å tilrettelegge boligen kan finansieres. Barnefamilier vil prioriteres. Det er også mulig å søke startlån til tilpasning. Det er opp til kommunen å vurdere om tilskudd til tilpasning eller startlån innvilges, og hvor stort tilskuddet blir. Ta kontakt med kommunen for videre veiledning.