450.000 innbyggere i Norge bor i hus med for høye radonverdier, kan vi lese på nettsidene til Statens Strålevern. Hvordan står det til i Lillehammer? Gjennom flere år er det gjort sporadiske målinger i bolighus og skoler og barnehager. Men det må til et bredt omfang av systematiske målinger, for å få tilstrekkelig kunnskap. Statens strålevern anbefaler at mellom 5 og 10 % av boligene må måles. I 2009 ble det gjort målinger i ca 700 boliger i Lillehammer. Oppsummert viser resultatene at:

  • 45 % av boligene har radonverdier som ligger over tiltaksgrensen som er 100 Bq/ m3
  • 17% ligger over det som kalles maksimumsgrensen som er 200 Bq/ m3
  • Laveste målte verdi er 4 Bq/ m3
  • Høyeste målte radonverdi er 4031 Bq/ m3

 (Bequerel pr. kubikkmeter luft):

På bakgrunn av måleresultatene gis følgende anbefalinger:
Risikoen for høye radonverdier synes å være størst i Lågennære områder ved Fåberg, på begge sider av vassdraget, og i områder nær Lågen/ Mjøsa ved Vingnes. Måleresultatene er for få til at en kan si om tendensen er den samme i Vingrom. I de to førstnevnte områdene er det særlig viktig at det foretas målinger i alle boliger som har leilighet eller oppholdsrom i 1. etasje eller underetasje. Det er høy sannsynlighet for at det finnes boliger med radonverdi over tiltaksgrensa i alle deler av kommunen. For kommunen som helhet vises det derfor til Statens stråleverns nye anbefalinger om at alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygginger.
Det er relativt få målinger fra områder med mest innslag av mineralrik berggrunn/ skifer, slik som omkring Saksum, Øvre Ålsbygda, deler av Vingnes, Jørstad, Kastrud og Svarverud. Datagrunnlaget blir derfor for spinkelt til å si noe om berggrunnen bidrar til høye radonnivåer i disse områdene. Det er ønskelig med flere målinger i disse områdene.

Strålevernets anbefalinger for radon 
 Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
  • Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen
  • Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3

Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Radonmålinger bør utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden. Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger bør være årsaksspesifikke, rettet mot identifiserte radonkilder og søke å oppnå så lave radonnivåer som mulig.