Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tidlig innsats i barnehagen.

Tidlig innsats i barnehagen er en modell for tverrfaglig samarbeid. Et tverrfaglig team bestående av PPT (pedagogisk/psykologisk rådgivningstjeneste), helsesykepleier, barnevern og en person fra team ergo-/fysioterapi,  kommer til barnehagen annethvert  år for å observere barnegruppen anonymt og barnehagen som system (hvordan barnehagen jobber).

Formålet med modellen er at barn som trenger ekstra hjelp og støtte skal få det så tidlig som mulig i utviklingsløpet. Foreldre må gi samtykke til at eget barn kan være til stede i barnehagen under observasjonene.

Begrunnelser for tverrfaglig samarbeid.

I rammeplan for barnehager (2017) står det følgende:

"Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglighet og helhetlig tenking bør derfor stå sentralt. Både foreldre og barnehage kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser."

Videre står det om styrer:

"Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og barnevernet."

Barnehageeiers ansvar

Barnehageeieren skal drive barnehagen i samsvar med gjeldende lover og regelverk. I lovens merknader står det bl.a. følgende:

«Barnehageeier har selv ansvaret for å holde seg oppdatert på lokale og sentrale krav som til enhver tid stilles til barnehagedrift.» De involverte fagpersonene mener at tidlig innsats er en fornuftig måte å bruke ressursene på. De får sett mange barn og kan gi tidlig hjelp, noe som absolutt er ressursbesparende.

I forbindelse med at retten til spesialpedagogisk hjelp er overført fra Opplæringsloven til Barnehageloven fra 1.august 2016, har PPT fått i oppdrag i §19c;  «bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov»

Videre står det i §19 d: I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til blant annet om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet.

Merknader fra Prop.103L:

PP-tjenestens bistand er ikke begrenset til barnehager som har konkrete barn med særlige behov, eller barn som har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp, men kan gjelde samtlige barnehager som PP-tjenesten vurderer kan ha behov for bistand. Deltagelse i tverrfaglig team ivaretar disse lovkravene.

Evalueringer:

Lillehammer kommune har gjennomført tre spørreundersøkelser/evalueringer;

I 2012 ble det sendt ut en undersøkelse til alle ansatte i barnehagene og fagpersonene som er med i teamene som observerer. I tillegg ble det sendt ut en egen spørreundersøkelse til foreldre. Høsten 2014 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle de pedagogiske lederne i barnehagene. Resultatene fra 2012 viser at av de ansatte og fagpersonene er 52 % svært tilfreds (høyeste score) med prosjektet og 41 % er tilfreds, det gir til sammen 93% som scorer i øverste del av skalaen. Av foreldrene svarer 60 % at de vil anbefale andre foreldre å delta i prosjektet. Fra undersøkelsen i 2014 blant pedagogiske ledere svarer 42,9 % at de er svært fornøyd med prosjektet og 42,9 % svarer at de er fornøyd. Totalt sett er dette svært positive erfaringer.

Risør kommune har utarbeidet en rapport som viser mye av de samme resultatene som er kommet fram i det som er utarbeidet hos oss; de ansatte har fått økt kompetanse, styrket tverrfaglig samhandling og bedre samarbeid på tvers av tjenestene. Det er bekymring for ressursbruk, men Risør kommune konkluderer med at det skal fortsette og at «tverrfaglig samhandling ikke er en enkel arbeidsform, men må utvikles systematisk og kontinuerlig»

Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant alle involverte i Lillehammer i løpet av 2018.

Konklusjon:

Lillehammer kommune har valgt denne modellen for tverrfaglig samarbeid og det er ønskelig at alle barnehagene i kommunen skal delta i tillegg til PPT, Barnevern og Helsestasjon.

Kvello-metoden er utviklet av førsteamanuensis Øyvind Kvello ved NTNU

 

 

Lillehammer kommune
LILLEHAMMER KOMMUNE
- Navn på tjenestested -
Postboks 986
2626 Lillehammer
Org.nr.: 945578564
Copyright © 2019 | Web levert av CustomPublish AS