Jordbruksforetak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke om tilskudd til dekning av kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, og i forbindelse med fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse. Hvis bonden dør, kan etterlatt ektefelle, samboer, forelder eller barn søke om tilskudd til avløsning for inntil 8 uker etter dødsfallet. Det er ikke et vilkår i seg selv at den avløste mottar sykepenger, men dersom den avløste mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) må det fremgå av legeerklæring at vedkommende på grunn av sykdom eller skade ikke kan utføre arbeid i foretaket. 

Maksimalt tilskudd per dag er 2100 kroner for avløsning utført i 2023, men ikke alle har rett til så mye. Det er flere ting som påvirker størrelsen på tilskuddet: Arten og størrelsen på produksjonen, hvor mye avløsningen kostet og hvor mye arbeidsevnen til den avløste var nedsatt. Ved beregningen av tilskuddet gjøres det fradrag for inntektene til den avløste i søknadsperioden. Det skal ikke trekkes for næringsinntekt. Du kan finne ut hvor mye foretaket sannsynligvis vil kunne få i tilskudd ved å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet - uten at du trenger å sende inn søknaden.

Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller andre foretak som eventuelt er i driftsfellesskap med foretaket som søker om tilskudd. Avløseren kan heller ikke være en som er ektefelle/samboer med en som har næringsinntekt fra foretaket. Avløseren må være fylt 15 år når avløsningen skjer. Det er ingen øvre aldersgrense for avløseren.

Søknadsfrist: 1 år etter siste dag i perioden det søkes tilskudd for.

For mer informasjon og søknadsskjema, klikk her