Regler og muligheter i denne tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen har felles regler i hele Norge. Disse reglene finnes i en egen forskrift - Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Reglene står kort forklart nedenfor. Vi bruker hele forskriften som grunnlag når vi behandler søknadene.

Mål og målgrupper for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen har tre delmål:

 1. øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet
 2. øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter
 3. forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn, beboere i asylmottak, og øvrig befolkning i lokalsamfunn. Med «personer med innvandrerbakgrunn» mener IMDi personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre eller som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Målgruppen er mennesker i alle aldere, både barn og voksne.

 

Hvem kan få tilskudd?

Kriterier for å søke

Dere kan søke om tilskudd hvis organisasjonen deres er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Lillehammer. Dette gjelder alle søkere, uansett hvilken type tilskudd dere planlegger å søke. 

Vil dere søke om støtte til et prosjekt her i Lillehammer?

Kravet om registrering i Frivillighetsregisteret med adresse i Lillehammer er det eneste formelle kravet for de som vil søke prosjektstøtte. For å få tilskudd må dere ha en god idé og en god plan for et prosjekt som passer med ett eller flere av delmålene i denne tilskuddsordningen. Kort sagt et prosjekt som gjør hverdagen og framtida bedre for flere innbyggere med innvandrerbakgrunn. 

Vil dere søke om driftstøtte til en organisasjon her i Lillehammer?

Hvis dere ønsker å søke tilskudd til drift av hele organisasjonen, og ikke bare et prosjekt, må dere oppfylle noen kriterier. Disse kriteriene er: 

 • Organisasjonen må ha vedtekter som viser at de jobber for ett eller flere av målene i denne tilskuddsordningen (se avsnittet over)
 • Organisasjonen må være opprettet for mer enn ett år før dere sender inn søknaden
 • Organisasjonen ha minst 20 tellende medlemmer, som betyr at de må ha betalt en medlemskontingent og være registrert i et medlemsregister i organisasjonen
 • Flertallet av medlemmene må bo i Lillehammer
 • Flertallet av medlemmene må ha innvandrerbakgrunn. I denne ordningen har IMDi definert innvandrerbakgrunn slik: “personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre eller som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre”. 

Vi spør om alt dette i søknadsskjemaet for tilskuddsordningen.

Regionale og nasjonale prosjekter og organisasjoner

Hvis dere er en regional eller nasjonal organisasjon, eller har et prosjekt som skal pågå i en større del av Norge, må dere søke midler direkte fra IMDi. Deres søknadsfrist i 2024 var 28. januar 2024, men det er grunn til å tro at denne tilskuddsordningen videreføres.

Dette må være med i søknaden

I de nasjonale reglene for denne tilskuddsordningen står det mye om hva søknadene skal inneholde. Alt er med i det elektroniske søknadsskjemaene. Der får organisasjonene ulike spørsmål avhengig av hvilke typer tilskudd de søker om.

Vi ber om denne informasjonen fra alle søkere:

 • Informasjon om organisasjonen og kontaktpersonen der
 • Informasjon om hva slags type tilskudd dere søker om og hva det skal brukes til
 • informasjon om hvilke av tilskuddsordningens mål dere vil jobbe for og på hvilken måte
 • informasjon om organisasjonens aktivitet generelt
 • organisasjonens vedtekter, fordi vi trenger å vite organisasjonens formål
 • regnskap og budsjett for hele organisasjonens arbeid
 • informasjon om hvilke andre steder dere får støtte eller har søkt støtte fra, og i så fall hvilke beløp
 • hvilke utfordringer og risikoer dere ser i det planlagte prosjektet deres

Dersom organisasjonen søker om tilskudd til et prosjekt, ber vi om denne informasjonen:

 • aktivitets- og fremdriftsplan
 • budsjett for prosjektet
 • en plan for graden av frivillig innsats i prosjektet
 • eventuelle samarbeidspartnere
 • opplysninger om organisasjonens kompetanse og tidligere erfaring med tilsvarende prosjekter

Dersom organisasjonen søker om driftsstøtte, ber vi om denne informasjonen:

 • årsmelding eller årsrapport fra i fjor
 • informasjon om antallet medlemmer
 • informasjon om hvor mange av medlemmene som bor i Lillehammer og hvor mange som har innvandrerbakgrunn

Vi ber ingen om å laste opp medlemslister i denne søknaden. Vi kan imidlertid be om innsyn i medlemslister dersom vi ser behov for det.

Søker du om støtte til tiltak for beboere i asylmottak må du legge ved dokumentasjon for avtalt/inngått samarbeid med asylmottakets ledelse, samarbeids/beboerråd eller vertskommune.

Slik søker dere

Prosjekter og organisasjoner i Lillehammer

Søknader om tilskudd til lokale prosjekter i Lillehammer og driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner skal sendes til oss gjennom et elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjemaet publiseres her i løpet av februar 2024. Søknadsfristen i Lillehammer er 10. april 2024.

Regionale og nasjonale prosjekter og organisasjoner

Søknader om tilskudd til nasjonale prosjekter sendes direkte til IMDi gjennom deres søknadsportal. Søknadsfristen hos IMDi var 28. januar 2024. Det er grunn til å tro at denne ordningen videreføres. 

Mer informasjon og kommunens kontaktperson

Mer informasjon

Du finner mer informasjon på IMDis informasjonsside om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Både søknadene som behandles av IMDi og søknadene som behandles av Lillehammer kommune skal behandles i tråd med forskriften om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Her kan du se videoopptak av IMDIs informasjonsmøte om tilskuddsordningen

I mars har kommunen et åpent møte for Lillehammers lag og foreninger. Tid og sted for møtet publiseres snart. I møtet blir denne tilskuddsordningen nevnt, og det blir mulig å stille spørsmål.

Kontaktperson i Lillehammer

Kontaktperson i Lillehammer er Ane Solstuen i avdelingen Kultur og fritid. Send e-post til Ane Solstuen eller ring på 48205665.