Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket forvaltes av Landbruksdirektoratet. De tilføres virkemidler fra jordbruksoppgjøret og i noen grad fra statsbudsjettet. Det er nasjonale landbrukspolitiske prioriteringer som legger hovedføringen for hvilke prioriteringer som gjøres for å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket og hvordan miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog blir ivaretatt.

Landbruksdirektoratet forvalter en nasjonal ramme for tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting. Vedtaksmyndighet for tildeling av tilskudd ligger hos kommunen.  

Tilskudd til skogsvegbygging og tilskudd til drift i vanskelig terreng og tilskudd til drift med hest forvaltes av kommunen fra en rammetildeling de har.

Landbrukskontoret forvalter en rammetildeling av tilskuddsmidler som går til kvalitetsfremmende tiltak som markberedning og ungskogpleie, samt miljøtiltak som skjøtsel av nøkkelbiotoper eller ikkehogst av viktige biotoper. Til tiltak som kan betales med skogfond, søkes tilskudd samtidig med søknad om utbetaling av skogfond. For søknad om tilskudd til miljøtiltak, brukes eget skjema.