Tilbud/tiltak rettet mot barn og unge og deres familier:

Foreldrestøttende tilbud:

 • Foreldreforberedende kurs for alle førstegangsforeldre. Dette arrangeres ca en gang i mnd. Det er to kurstreff. Et med jordmor med fokus på fødselen, og et med helsesøster med fokus på barseltida og samspill med barnet etter fødselen. Foreldrene melder seg på gjennom jordmor eller ved å ta kontakt med helsestasjonen.
 • Cos-P kurs er et tilbud til alle foreldre med barn i alderen 0-18 år. Cos-P består av 8 kurstreff. Kurset ledes av ansatte innen TO helsestasjon og TO barnevern. Cos-P er et tilknytningsbasert kurs med fokus på å forstå barnets behov. Utgangspunktet er trygghetssirkelen i møte med barnet. COS-P er et foreldreveiledningstilbud som kan fås både gjennom helsestasjonen, familieteamet og barneverntjenesten.
 • PMTO er et foreldreveiledningstilbud. Tilbudet er tilgjengelig gjennom helsestasjonen, ppt, familieteam, tildelingsenheten og barneverntjenesten.Foreldrerådgivningen tar sikte på å hjelpe familien på et så tidlig tidspunkt som mulig. Gjennom rådgivningssamtaler og veiledning kan foreldre få hjelp til å forebygge begynnende atferdsproblemer og bidra til en positiv utvikling hos barnet. Dersom det trengs mer omfattende veiledning. Gis det tilbud om PMTO behandling. Målet med behandlingen er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.
 • ICDPer et foreldreveiledningskurs for minoritetsfamilier. Dette er drevet av flyktningehelsetjenesten tilknyttet helsestasjon og LLS.I en travel hverdag blir det lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre og over hvor viktige vi er for barna våre. I «Program for foreldreveiledning» blir det lagt til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder samspillet mellom barn og foreldre. De fleste gruppene møtes 12 ganger, hvert møte på 2 timer. Opplegget er utarbeida av ICDP-stiftelsen, International Child Development Programme.

Lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier:

Helsestasjonen tilbyr foreldreveiledning, kartlegging av behov og tettere oppfølging til familier som trenger dette. Helsestasjonen deltar i tverrfaglig samarbeid rundt familier for å sikre helhetlig oppfølging.

Skolehelsetjenesten tilbyr foreldreveiledning, kartlegging av behov og tettere oppfølging til familier som trenger dette. Helsestasjonen deltar i tverrfaglig samarbeid rundt familier for å sikre helhetlig oppfølging. Skolehelsetjenesten tilbyr «tohjemsgrupper» til barn med skilte foreldre. Dette er et forebyggende tiltak ute på skolene. Fokus er mestring og psykisk helse. Vi vet at barn av skilte foreldre er mer utsatt for psykososiale problemer. http://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/3592722.1850.tdqewrfbap/Skolehelseplan%202016.pdf

Tildelingsenheten. Kartlegger og vurderer behov for tiltak. Fatter vedtak om tiltak. Dette kan være tiltak som hjelp til bolig, støttekontakt og avlastning, vedtak i forhold til koordinator og individuell plan. Forebyggende tiltak på bakgrunn av søknad og vurdering.

Flyktningehelsetjenesten. Tjenesten tilbyr kartleggingssamtaler med fokus på fysisk og psykisk helse. Tjenesten har tilstedeværelsestid på LLS og er tilgjengelig for individuelle samtaler og for gruppeundervisning. Undervisningen omhandler i temaer som psykisk helse, rus og foreldrerollen.

Barneverntjenesten. På bakgrunn av bekymringsmelding og undersøkelse har barneverntjenesten ulike tiltak de kan tilby barn, unge og deres familier. Vanlige hjelpetiltak er:       

 • Veiledning til foreldrene i ulik formBesøkshjem til barnet en eller flere helger i måneden
 • Støttekontakt/ fritidskontakt til barnet noen timer hver uke
 • Samtaler med barn alene eller i gruppe
 • Bistand til kontakt med andre instanser som Nav, BUP og skole
 • Deltagelse i ansvarsgrupper/ samarbeidsmøter rundt det enkelte barn
 • Familieråd

Psykisk helse og rustjenesten. Lillehammer kommune har 5 avdelinger tilknyttet psykisk helse og rusomsorg som tilbyr helhetlig tilbud til mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Familie og pårørende kan også ta kontakt. Du kan nå oss på e-post: psykiskhelse@lillehammer.kommune.no eller telefon: 917 13 338 hverdager 08:00 - 20:00. Tjenesten tilbyr ulike tilbud og kurs. For mer informasjon: http://www.lillehammer.kommune.no/kurs-og-gruppetilbud.461882.no.html

Familieteamet ligger organisert under helsestasjonen. Familieteamet er et lavterskeltilbud til familier med behov for foreldrestøttene arbeid. Alle kan ta direkte kontakt med teamet. Teamet består av psykologer, barnevernspedagog og klinisk sosionom. Teamet forebygger, oppdager, avdekker og behandler lettere psykiske problemer. Teamet ser familien i en helhet og gir veiledning og hjelp ut i fra et familie perspektiv. Familieteamet samarbeider med alle tjenester som jobber med barn og unge på universelt, indikativ og individuelt nivå.

Ungdomsbasen har som målsetting å bygge relasjoner til enkeltungdom og kartlegge hjelpebehov der de finnes for å kunne bistå med målrettet sosialfaglig oppfølging. De tilbyr både individuelle samtaler, gruppesamtaler, oppsøkende arbeid blant ungdom. De tilbyr også hasjavvenningskurs.

PP tjenesten. Veiledningsteam barnehage skal kunne kontaktes både av foreldre selv, barnehagen, helsestasjonen og andre samarbeidspartnere. Teamet skal kunne gå inn raskt og observere og kartlegge eventuelle behov for tiltak.

NAV. Forebyggende tiltak på bakgrunn av søknad og vurdering. 

 • Økonomisk bistand til fritidsaktiviteter
 • Dekning av barnehage og SFO
 • Økonomisk rådgivning
 • Bistand til søknad om bostøtte
 • Ulike stønader iht folketrygdloven.(blant annet grunnstønad og hjelpestønad)
 • Bistand til aktivitet/ jobb
 • Samarbeid med arbeidsgiver dersom man er delvis eller helt sykemeldt

Familievernkontoret. Familievernkontoret tilbyr kurs og gruppeveiledninger. Hjelp til parforhold og familie. Veiledning av foreldre og mekling/ samarbeidsavtaler( samværsavtaler). https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Innlandet/