Mengden svevestøv fra de mest trafikkerte veiene er periodevis høy, spesielt på vinterstid. Som forurensningsmyndighet skal kommunen utrede og gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere forurensingsnivåene dersom de overskrider øvre vurderingsterskel i forurensningsforskriften i minst tre av de siste 5 årene. På bakgrunn av dette mottok Lillehammer i 2019 et vedtak fra Miljødirektoratet om å utarbeide tiltaksutredning for PM10 og benzo[a]pyren i henhold til forurensningsforskriftens § 7-9.

Tiltaksutredningen omfatter kartlegging, handlingsplan og plan for episoder med høy luftforurensning. Utredningen viser at Lillehammer kommune allerede har implementert og planlagt tiltak som har positiv effekt på den lokale luftkvaliteten, og en viktig del av arbeidet med lokal luftkvalitet vil være å videreføre tiltakene som allerede gjennomføres. Slitasje av veidekke, piggdekkbruk og bruk av veggrus bidrar til oppvirvling av svevestøv og er hovedårsak til tidvis høye nivåer av PM10. Perioder med tørt vær vinter, vår og høst er derfor utfordrende.

Tiltaksutredning

Se også:

NILU (Norsk institutt for luftforskning)

Miljødirektoratet