Tidlig innsats team

 

TIT er et lavterskeltilbud innenfor PPT som ønsker å være en ressurs for barnehager og foreldre i Lillehammer kommune.

 

Målet er å etablere tidlig og god hjelp til barn som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging, slik at de blir i stand til å fungere godt innenfor et ordinært tilbud.

 

En viktig del av dette er et systemrettet arbeid. Gjennom et slikt perspektiv fokuseres det på hvordan systemet fungerer for å møte barnets behov.

 

 

 

                                                                                

 

Dette tilbudet skal ha en særlig satsing på tidlig innsats innenfor språk og språkstimulering og utvikling av ferdigheter innenfor samspill og sosiale ferdigheter.

 

TIT baserer sine saker på henvendelser, ikke henvisninger. Skriftlig samtykke må innhentes fra foreldre dersom saken dreier seg om enkeltbarn.  Det opprettes ingen saksmappe på enkeltbarn. TIT opererer med arbeidsnotater som senere blir makulert.

 

Barnehagen er eier av saken. Barnehagen følger opp tiltak, skriver logg og tar vare på eventuelle sakspapirer.

 

Tidlig innsatsteam tilbyr veiledning eller drøftinger på individ-, gruppe- eller systemnivå. TIT kan inviteres eksempelvis på avdelings/basemøter eller personalmøter knyttet opp til ulike faglige tema.

 

 

 

 

Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barn liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder.