Helsestasjonen:

Helsestasjonstjenesten skal gi forebyggende og helsefremmende tjenester til barn og unge ut i fra Nasjonale faglige retningslinjer. Målsettingen for helsestasjonsprogrammet er:

  • foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped og småbarn
  • å forebygge, å avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Se utfyllende informasjon her:

http://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-helsestasjon.6047996-431297.html

 

Skolehelsetjensten:

Skolehelsetjenesten skal gi forebyggende og helsefremmende tjenester til barn og unge ut i fra Nasjonale faglige retningslinjer. Sentralt i arbeidet er å forebygge, oppdage og avdekke uhelse hos barn og ungdom. Psykisk helse og rus, vold og overgrep er spesielt presisert. Tilstedeværelse og samarbeid med skolen, foreldre og andre samarbeidspartnere er viktig. Skolehelsetjenesten har en skolehelseplan, der er oppgavene ytterligere beskrevet. Se utfyllende informasjon her:

http://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/3592722.1850.tdqewrfbap/Skolehelseplan%202016.pdf

http://www.lillehammer.kommune.no/skolehelsetjeneste.410050.no.html

 

Jordmortjenesten:

Alle gravide kvinner som bor i Lillehammer kommune er velkommen til svangerskapsomsorg. For mer informasjon:

http://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-helsestasjon.6047996-431297.html

 

Barnetreffen:

Gratis tilbud til alle småbarnsfamilier med barn i alderen 0 - 5 år. Åpent på tirsdager og torsdager kl. 10-14. Sjekk ut Barnetreffen Lillehammer på facebook.

 

Familieteamet:

Kommunalt forebyggende lavterskeltilbud for barn og unge 0 - 18 år. Vi skal være enkle å få tak i, gå raskt inn i saken, kan jobbe på alle arenaer. For mer informasjon:

http://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-helsestasjon.6047996-431297.html

 

Ungdomshelsetjenesten:

Et tilbud til ungdom i alderen 13-25 år. Tjenesten omfatter samtale om psykisk helse, veiledning i prevensjon og seksualitet, testing og behandling av klamydia, testing av graviditet, gynekologisk undersøkelse og utdeling av gratis kondomer. For mer informasjon:

http://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-helsestasjon.6047996-431297.html

 

Ungdomsbasen:

Ungdomsbasen har som målsetting å forebygge problemutvikling hos unge og å bidra til positiv endring for ungdom som trenger hjelp til å mestre hverdagen. Ungdomsbasen holder til i Jernbanegata 4a. Det er åpent for ungdom opp til 20 år hver onsdag kl. 15:00 - 18:00. Følg Ungdomsbasen på Facebook og på Instagram #ubasen. For mer informasjon:

http://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-helsestasjon.6047996-431297.html

 

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge:

Ergoterapeutene og fysioterapeutene arbeider med barn og unge som har ulike problemer knyttet til bevegelse og aktivitet. For mer informasjon:

http://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-helsestasjon.6047996-431297.html

 

Barneverntjenesten:

Som barn skal du ha det godt hjemme, du skal kjenne deg trygg og merke at de voksne du bor sammen med er glad i deg. Barnevernet kan hjelpe barn og deres familier som har det vanskelig. Barneverntjenesten kan i samarbeid med barn og unge komme frem til tilpasset hjelp til den enkelte. Vanligvis ønsker vi å hjelpe foreldrene med å endre det som er utfordrende hjemme, eller i samspillet med barnet, med det vi kaller endringstiltak, som kan være veiledning til foreldrene. Noen ganger trenger barnet i tillegg støttetiltak, som besøkshjem, støttekontakt m.m. For mer informasjon:

http://www.lillehammer.kommune.no/barnevern.419594.no.html

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste:

Tjenesten skal bistå barnehager og skoler med faglige råd og veiledning, og være med å tilrettelegge for gode utviklings- og lærebetingelser for barn og unge.

http://www.lillehammer.kommune.no/pp-tjenesten.174091.27595780.tkt.html

 

Tildelingsenheten:

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester er etablert for at du skal kunne henvende deg på ett sted når du trenger bistand/hjelp. Kartlegging, vurdering og vedtaksfatting av tjenester

http://www.lillehammer.kommune.no/tildeling-av-tjenester.431298.no.html

 

Kultur og fritid for barn og unge:

Kultur og fritid har en rekke tilbud rettet mot barn og unge. De har også tilbud om utlån av utstyr og støtte til familier som har dårlig økonomi til at barna kan delta på fritidsaktiviteter. For mer informasjon:

http://www.lillehammer.kommune.no/barn-og-unge.430423.no.html