Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tverrfaglig team i barnehagen

Retningslinjer for Tverrfaglig team i barnehage

Det er opprettet Tverrfaglig team ved alle barnehager i Lillehammer fra høsten 2019. Tverrfaglig team skal være et supplement til det tverrfaglige arbeidet som allerede foregår i tilknytning til barnehagene. Teamene skal drøfte problemstillinger og enkeltsaker som bringes inn fra barnehagen eller foresatte, tilby tverrfaglig veiledning, samt fordele ansvar og oppgaver. 

 

Målsetning med Tverrfaglig team

Gjennom forpliktende tverrfaglig samarbeid skal man komme fram til bistand og tiltak for å:

  • Fange opp og vurdere behov for innsats så tidlig som mulig
  • Sørge for at barn, foreldre og barnehagemiljø får nødvendig hjelp og oppfølging
  • Finne riktige og helhetlig sammensatte tiltak

 

Ansvar

Teamene driftes og ledes av barnehagestyrer. Teamet skal fordele oppfølgingsansvar i møtet.

 

Sammensetning

Deltakere i teamet:

  • Helsestasjon v/ sped- og småbarnsteam
  • Helsestasjon v/ fysio/ergoterapeut 
  • PPT 
  • Barnevernstjenesten

Ved behov/ aktuelle saker kan LLS og/ eller flyktningehelsetjenesten innkalles.

 

Hvem kan henvende seg til Tverrfaglig team?

  • Alle ansatte som arbeider med barn i barnehagen kan rette henvendelse til sitt tverrfaglige team gjennom barnehagestyrer.
  • Alle teamets deltakere kan melde inn problemstillinger til barnehagestyrer med forespørsel om saken er hensiktsmessig å drøfte i tverrfaglig team.
  • Familier kan henvende seg til teamet gjennom barnehagestyrer eller andre deltakere som bringer dette videre til barnehagestyrer

 

Hvilke problemstillinger kan drøftes i Tverrfaglig team? 
 
Tverrfaglig team skal være et «lavterskeltilbud». Eksempler på problemstillinger kan være: psykiske og fysiske utfordringer, kosthold, søvn, stress, språkvansker, motoriske vansker, atferd, manglende impulskontroll, utfordrende barnehagemiljø, sosiale relasjoner og mobbing. 

 

Lillehammer kommune
LILLEHAMMER KOMMUNE
- Navn på tjenestested -
Postboks 986
2626 Lillehammer
Org.nr.: 945578564
Copyright © 2022 | Web levert av CustomPublish AS